Traktamente är del av minimilön

2021-09-22 10:36 Erik Sinander  
EU-domstolen i Luxemburg. Foto: Geoff Pugh/REX

EU-DOM. Traktamente är del av minimilön enligt utstationeringsdirektivet, har EU-domstolen slagit fast i en dom rörande ungerska lastbilschaufförer som utstationerats till Frankrike.

Om utstationerad personal får traktamente som syftar till att kompensera för olägenheten av att vara utstationerad snarare än att ersätta faktiska merkostnader till följd av utstationeringen ska traktamentet inkluderas i minimilöneberäkningen, enligt domstolen.

Flera ungerska lastbilschaufförer som utfört arbete för sin ungerska arbetsgivare i Frankrike väckte talan i ungersk domstol och yrkade att de skulle få fransk minimilön i enlighet med utstationeringsdirektivet. Medan den franska minimilönen för lastbilschaufförer uppgick till 9,76 euro per timme menade de ungerska lastbilschaufförerna att de bara hade fått 3,24 euro per timme.

Arbetsgivaren bestred talan och anförde att mellanskillnaden täcktes av de dagtraktamenten och den bonus för bränslebesparingar som lastbilschaufförerna fått.

Mot denna bakgrund frågade den ungerska domstolen EU-domstolen bland annat om hur minimilön ska beräknas enligt utstationeringsdirektivet.Det följer av artikel 3.7 andra stycket i utstationeringsdirektivet att sådana ersättningar som hör ihop med utstationeringen ska utgöra en del av minimilönen, såvida ersättningen inte avser resor, kost, logi eller andra kostnader som uppkommit till följd av utstationeringen.

EU-domstolen konstaerade i sin dom att dagtraktamentenas storlek i det aktuella fallet var beroende av hur länge utstationeringen varade. Därför kunde traktamentet inte vara avsett att täcka faktiska utgifter till följd av utstationeringen utan var i stället en sådan ersättning som syftade till att kompensera arbetstagarna för den olägenhet som det innebär att tvingas flytta iväg från sin vanliga miljö. Följaktligen kan ett schablonbaserat traktamente inkluderas i minimilöneberäkningen enligt utstationeringsdirektivet.

EU-domstolen tog också ställning till om det var tillåtet att betala lastbilschaufförerna bonus för bränslebesparingar. Den frågan regleras av vägtransportförordningen som förbjuder åkerier att betala bonus till chaufförer på grundval av tillryggalagda sträckor och/eller transporterad godsmängd om betalningen äventyrar trafiksäkerheten.

I denna fråga kom EU-domstolen till slutsatsen att en bränslebesparingsbonus som utgångspunkt är tillåten enligt vägtransportdirektivet under förutsättning att den inte uppmuntrar förarna till beteenden som kan äventyra trafiksäkerheten. I sin dom nämnde EU-domstolen att det inte är tillräckligt att anta att en bonus kan få ”vissa förare att frikoppla i nedförsbackar” för att den ska vara i strid med förordningen.

Om domen:

DOM: ECLI:EU:C:2021:54815 juli, 2021.

MÅL: C-428/19. PARTER OL m.fl. mot Rapidsped.

SAKEN: Utstationering.

SAMMANSÄTTNING: 5 domare

Erik Sinander

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Lag & Avtal.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Lag & Avtal eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Tidningen