Två fackförbund träter om avskedande

2021-01-18 14:30 Elisabet Örnerborg  

PÅ GÅNG I AD. En jurist avskedades på grund av illojalitet mot sin arbetsgivare, Kyrkans Akademikerförbund. Juristens förbund, Akademikerförbundet SSR, anser att avskedandet var ogiltigt. I mars är det huvudförhandling i det uppmärksammade fallet.

Juristen hade varit anställd drygt ett år när han avskedades i början av december 2019. Hans fackförbund Akademikerförbundet SSR stämde Kyrkans Akademikerförbund och krävde att avskedandet skulle ogiltigförklaras och att han ska få 200 000 kronor i allmänt skadestånd.

Huvudförhandlingen i mål 34/20 är planerad att vara i fyra dagar med början den 15 mars.

Advokat Solveig Sörlien, Advokatfirman Två Lejon, är Akademikerförbundet SSR:s ombud.

Varför har ni inte kunnat förlikas?

– Försök har gjorts, men vi har inte kommit ända fram. Det finns kvar en förhoppning att det ska kunna ske. Vi har precis fått ett yttrande från motparten som vi ska svara på senast den 15 januari. Efter det kommer vi ombud att diskutera om en överenskommelse är möjlig.

Vad hoppas du huvudförhandlingen ger svar på?

– Det här är ett rent avskedandeärende. Jag hoppas att avskedandet ska ogiltigförklaras.

Vilken betydelse kommer domen att få för er? För den övriga arbetsmarknaden?

– Det här är ett rent avskedandeärende. Det som kanske sticker ut lite från andra är att vi har krävt lite mer än brukligt i allmänt skadestånd. Skälet för det yrkade beloppet är att min klient enligt vår uppfattning blivit avskedad på grund av att han påpekat missförhållanden hos arbetsgivaren.

– Domen får, tillsammans med domar i liknande mål, betydelse för ombud som behöver hitta argument för sina avskedandeärenden.

Ombud för Kyrkans Akademikerorganisation, KyrkA, är advokaterna Anders Leijon och Daniel Ullsten på Advokatfirman Lindahl KB Uppsala.

Läs mer: Kyrkans fack tar strid om avskedad jurist

Anders Leijon, varför har ni inte kunnat förlikas?

– För att nå en förlikning måste man lyckas enas om villkor som är acceptabla för båda parter. Då KyrkA anser att det står klart att laga grund för avskedande förelåg medan SSR är av motsatt uppfattning, har det inte varit möjligt att nå en förlikning.

Vad hoppas du att huvudförhandlingen ger svar på?

– Den fråga som ska besvaras är om de omständigheter KyrkA åberopat medför att KyrkA hade laga grund för avskedandet.

Vilken betydelse kommer domen att få för er som parter i målet? För den övriga arbetsmarknaden?

– För KyrkA, som facklig organisation, är det förstås viktigt att dess bedömning att laga grund för avskedande förelåg, var korrekt. För arbetsmarknaden i övrigt är betydelsen begränsad.

Vårens huvudförhandlingar i Arbetsdomstolen

Kollektivavtalstolkning. Den 14 januari 2021 skulle huvudförhandling i mål A 26/20 ha hållits, men den har ställts in med hänsyn till den höga smittspridningen av Covid 19. Nytt datum meddelas senare.

Förhandlingsvägran. Den 15 januari 2021 skulle huvudförhandling i mål A 75/20 ha hållits, men målet har återkallats sedan parterna träffat en överenskommelse. Livsmedelsarbetareförbundet hade stämt Ytterby Bageri AB och krävt förhandling med syfte att få teckna kollektivavtal. Vid det första förhandlingstillfället den 1 april 2020 ställde bolaget in förhandlingen på grund av rädsla för smitta. Nästa förhandlingstillfälle, den 4 juni, kom inte bolaget och meddelade heller inte förhinder.

Fingerad arbetsbrist? Den 21 januari 2021 skulle huvudförhandling i mål B 21/20 ha hållits. Den har ställts in på grund av pandemin. En anställd hos ett produktionsbolag sades upp på grund av arbetsbrist. Parter är den före detta anställde och Mbrace AB.  Hade bolaget fullgjort sin omplaceringsskyldighet och var det fråga om arbetsbrist?

Uppsägning. Den 27 januari med fortsättning 28 januari 2021 hålls huvudförhandling i mål B 46/20. Parter är Fridhemsplan Hotell AB och en person. Frågan är om arbetstagaren sade upp sig själv eller avslutade arbetsgivaren anställningen? Frågan är också om arbetstagarens talan är preskriberad?

Uppsägning av personliga skäl. Den 27 januari 2021 skulle huvudförhandling i mål A 84/19 ha hållits, men den är inställd sedan målet har avslutats och dom meddelats. Oberoende Fria Fackföreningars Centralorganisation, OFFC, hade stämt Livsmedelsföretagen och Spendrups Bryggeriaktiebolag. OFFC anklagade motparten för bland annat brott mot anställningsskyddslagen.

Föräldraledighetslagen. Den 2 februari 2021 hålls huvudförhandling i mål A 46/20. Fackförbundet ST har stämt Staten genom Arbetsgivarverket för brott mot föräldraledighetslagen och yrkar 75 000 kronor i allmänt skadestånd till en anställd inom Kriminalvården.

Avskedande. Den 3 februari med fortsättning 4 februari 2021 hålls huvudförhandling i mål A 37/20. Fackförbundet ST har stämt Staten genom Arbetsförmedlingen. En tjänsteman avskedades för att han påståtts ha ofredat en arbetssökande. Förbundet yrkar att avskedandet ska förklaras ogiltigt och att tjänstemannen ska få 125 000 kronor i allmänt skadestånd.

Kollektivavtalstolkning. Den 9 och 10 februari 2021 hålls huvudförhandling i mål A 48/19. Seko har stämt Almega Tjänsteförbunden och Arriva Sverige AB för kollektivavtalsbrott. Har bolaget, som bedriver tågtrafik, förlagt arbetstid i strid med kollektivavtalets bestämmelser om nattarbete?

Avskedad eller självmant gått från jobbet? Den 17 februari hålls huvudförhandling i mål A 104/18. Stockholms lokala samorganisation har stämt Kompetensföretagen (som ej för talan) och CenterLink Sverige AB. Samorganisationen yrkar allmänt skadestånd till kvinnan. Ett uttalande från vd och i kommunikation via e-post fick hon uppfattningen att anställningen upphört.

Stridsåtgärd? Den 23 och 24 februari 2021 hålls huvudförhandling i mål A 29/20. Byggnadsfirman PME AB har stämt Byggnadsarbetareförbundet, Byggnads Skåne och Byggnads Mälardalen för olovlig stridsåtgärd, se artikel sidan XX.

Kollektivavtalstolkning. Den 25 februari 2021 hålls huvudförhandling i mål A 28/19. Transportarbetareförbundet har stämt Almega Tjänsteföretagen och Marknad & Service i Syd AB och krävt att deras tolkning av avtalet om garantilön ska fastställas.

Övergick provanställningen i fast anställning? Den 11 mars med fortsättning 12 mars 2021 hålls huvudförhandling i mål A 60/20. Fackförbundet ST har stämt Staten genom Arbetsgivarverket och krävt att en provanställds anställning hos Sida ska bestå. I andra hand om den provanställde skilts från sin anställning ska skiljandet förklaras ogiltigt. Har den statliga myndigheten lämnat skriftligt besked om att provanställningen inte skulle övergå i fast anställning?

Avskedande. Den 15 mars med fortsättning 16, 22 och 29 mars 2021 hålls huvudförhandling i mål A 34/20. Akademikerförbundet SSR har stämt Kyrkans akademikerförbund.

Företagshemlighetslagen. Den 17 mars med fortsättning 18 mars 2021 hålls huvudförhandling i mål A 92/19. Sveriges Byggindustrier, nu Byggföretagen och Svenska Norrbygg AB har stämt Ledarna och en person. Svenska Norrbygg AB har också stämt NTN Bygg och fastighet AB. Saken gäller krav på skadestånd från ett byggföretag mot en tidigare anställd och dennes företag på grund av påstådda brott mot lojalitetsplikten och företagshemlighetslagen. 

Elisabet Örnerborg

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Lag & Avtal.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Lag & Avtal eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Tidningen