”Under arbetstiden blir inget gjort”

2016-03-30 23:00  
Kent Brorsson, chefsjurist Energiföretagens Arbetsgivareförening (EFA), svarar på detta nummers expertfråga. Foto: Jörgen Appelgren

EXPERTFRÅGA. En av våra anställda har varit sjukskriven under tio månader på grund av utmattningssyndrom. Vi har gjort vad vi kan under rehabiliteringen, som att underlätta arbetsuppgifterna. Den anställda är nu sjukskriven på halvtid och jobbar halvtid. Under arbetstiden blir inget gjort. Hur länge ska vi behöva acceptera detta? Vad krävs för att avsluta anställningen?

Att en arbetstagares arbetsförmåga är nedsatt till följd av sjukdom utgör inte saklig grund för uppsägning. I så fall krävs att arbetsförmågan är så nedsatt att arbetstagaren inte kan utföra arbete av någon betydelse för arbetsgivaren.

Av stor betydelse blir det om arbetsgivare har fullgjort sina skyldigheter att medverka till rehabilitering och arbetsanpassning. Frågan om arbetsgivarens skyldigheter i dessa hänseenden har prövats av Arbetsdomstolen i ett stort antal avgöranden, bland annat i domen 2002 nr 32.

Allmänt gäller enligt AD att en arbetsgivare ska vidta alla åtgärder som skäligen kan krävas för att anställningen ska kunna bestå. Det kan handla om en viss omorganisation av arbetsplatsen eller omfördelning av arbetsuppgifter eller en omplacering. Vad som är skäligt blir dock beroende av faktorer i det enskilda fallet som arbetsplatsens storlek. AD framhåller att arbetsgivaren under alla omständigheter ska göra en noggrann utredning av möjligheterna till omplacering samt andra rehabiliterings- och anpassningsåtgärder. Om det råder oklarhet om arbetsgivaren fullgjort sina skyldigheter är det något som går ut över arbetsgivaren.

Den ovan nämnda domen 2002 nr 32 gällde uppsägning av en heltidsanställd brandman som inte klarade av vissa arbetsuppgifter. AD kom fram till att arbetsgivaren inte utrett möjligheterna att använda brandmannen till andra arbetsuppgifter än utryckningstjänst, bland annat inom räddningstjänstens förebyggande arbete. Det var därför inte saklig grund för uppsägning.

I det aktuella fallet har arbetstagaren varit sjukskriven i tio månader på grund av utmattningssyndrom. Arbetstagaren har nu återgått i tjänst på halvtid och är sjukskriven resterande tid. Problemet är att arbetstagaren inte utför något arbete av betyde lse under sin arbetstid. En viktig fråga blir hur man ska se på arbetstagarens arbetsförmåga på sikt.

När arbetstagaren i detta fall övergick från att vara sjukskriven på heltid till att bli sjukskriven på halvtid måste detta rimligen ha sin grund i ett läkarintyg, där en läkare har gjort bedömningen att arbetstagaren har kvar en förmåga att utföra arbete för arbetsgivarens räkning. Denna bedömning har visat sig felaktig, eftersom arbetstagaren inte klarar av att utföra något arbete. Det är naturligtvis svårt att säga upp en arbetstagare om det finns ett läkarintyg där det framhålls att arbetstagarens arbetsförmåga inte är stadigvarande nedsatt. Samtidigt ska arbetsgivaren inte behöva ha en lönekostnad för en arbetstagare som faktiskt inte utför något arbete. I denna situation bör det ske en fortsatt och djupare analys av arbetstagarens arbetsförmåga och om det behövs ytterligare rehabiliteringsinsatser från arbetsgivarens sida. Det finns skäl att begära nya läkarutlåtanden. Arbetstagaren bör rimligen återgå till att vara helt sjukskriven. Detta förutsätter naturligtvis samtal med arbetstagaren och kan kräva kontakter med företagshälsovården, Försäkringskassan och eventuell facklig organisation. Arbetstagaren har i detta fall uppenbarligen en heltidstjänst enligt sitt anställningsavtal. Det är utifrån denna heltidstjänst bedömningen ska göras om arbetstagaren klarar av att fullgöra sitt anställningsavtal i framtiden.

I slutändan kan det bli aktuellt för Försäkringskassan att bevilja sjukersättning helt eller delvis (det som tidigare benämndes förtidspension).

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Lag & Avtal.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Lag & Avtal eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer