Uthyrning måste vara tillfällig

2022-05-11 17:56  
EU-domstolen i Luxemburg. Foto: Thierry Roge/Isopix/IBL

EU-DOM. Bemanningsdirektivet förutsätter att uthyrning av arbetstagare görs tillfälligt och att medlemsstaterna vidtar åtgärder för att förhindra flera på varandra följande uthyrningar till samma kundföretag.

Det framgår av en dom från EU-domstolen om en arbetare vid en bilfabrik i Berlin som var anställd av ett bemanningsföretag.

En fabriksarbetare som hade arbetat i Daimlers Mercedesfabrik i Berlin i fyra och ett halvt år väckte talan i tysk arbetsdomstol och yrkade att domstolen skulle fastställa att det förelåg ett anställningsförhållande mellan Daimler och honom.

Under hela sin anställningstid hade han varit anställd av ett bemanningsföretag som hyrde ut honom till Daimler. Han gjorde bland annat gällande att en uthyrning som pågått under så lång tid inte kunde betraktas som ”temporär” på det sätt som han menade att EU:s bemanningsdirektiv förutsätter. Den frågan hänsköt den tyska domstolen till EU-domstolen.

EU-domstolen konstaterade i sin dom att bemanningsdirektivet i och för sig inte föreskriver någon särskild tidsperiod för hur länge en arbetstagare får hyras ut till ett kundföretag.

Däremot framhöll EU-domstolen att artikel 5.5 i bemanningsdirektivet ålägger medlemsstaterna att vidta lämpliga åtgärder för att förhindra att direktivets arbetstagarskydd kringgås genom att någon hyrs ut till samma kundföretag genom flera på varandra följande uppdrag. Den skyldigheten gäller enligt EU-domstolen i synnerhet för att undvika att bemanningsarbete blir en permanent situation för en arbetstagare.

Vidare menade EU-domstolen att själva kärnan i bemanningsdirektivets arbetstagarskyddstanke är att uthyrningsarbete ska vara tillfälligt. Även om begreppet ”temporär” inte definieras i direktivet, menade EU-domstolen att det måste avgöras från fall till fall med beaktande av bland annat vad som är kännetecknande för en specifik sektor vad som ”rimligen” kan betraktas som temporärt bemanningsarbete.

Trots att arbetstagaren hade rätt i enlighet med EU-direktivet slog EU-domstolen fast att det aktuella direktivets sanktionsbestämmelser inte har direkt effekt och därmed inte måste tillämpas i tysk domstol. I det aktuella fallet fanns det inte några tyska sanktionsbestämmelser och eftersom direktivets sanktionsbestämmelse i artikel 10 tydligt ger medlemsstaterna rätt att själva bestämma vad som är lämpliga åtgärder för att förhindra missbruk så kan inte det tolkas som att arbetstagaren till exempel skulle ha rätt till en anställning hos kundföretaget.

Däremot upplyste EU-domstolen om att en person som lidit skada till följd av att ett EU-direktiv inte genomförts på rätt sätt har möjlighet att föra skadeståndstalan mot medlemsstaten enligt EU-rättsliga principer.

Avslutningsvis konstaterade också EU-domstolen att direktivet tillåter att arbetsmarknadens parter genom kollektivavtal avviker från lagens krav om vad som är längsta tillåtna period för uthyrning av arbetstagare.

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Lag & Avtal.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Lag & Avtal eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer