Vad är det som prövas? Del 4

2021-11-18 18:08 Lena Gunnars  
Erland Olauson, ordförande för Opo, de opartiska ordförandena som bistår parterna i industrin under avtalsförhandlingarna. Foto: Jörgen Appelgren

TEMA. Lag & Avtals tema om provanställningar fortsätter med framtiden. Den första delen handlade om konflikten i synen på provanställningar mellan fack och arbetsgivare. Den andra om rättsfallen. Den tredje om historiken.

Provanställningar består i nya Las

DEL 4. Inga förändringar av provanställningen föreslås i regeringens förslag till en reformerad arbetsrätt. Däremot vill parterna och regeringen skrota anställningsformen allmän visstid och ersätta den med nya särskild visstid.

Provanställningen, som regleras i paragraf 6 i Las, påverkas inte alls av regeringens planerade förändringar av arbetsrätten. Erland Olauson har varit med i arbetet med att ta fram departementspromemorian som skulle översätta parternas principöverenskommelse om trygghet, omställning och anställningsskydd.

– Uppdraget var inte att hitta på något nytt, utan att översätta principöverenskommelsen som PTK, IF Metall, Kommunal och Svenskt Näringsliv har slutit, så att regeringen kunde presentera ett lagförslag med den som grund, säger Erland Olauson, ordförande för Opo, de opartiska ordförandena som bistår parterna i industrin under avtalsförhandlingarna.

Erland Olauson, som tidigare bland annat varit avtalssekreterare på LO, hade en slags medlarroll i referensgruppen där representanter för parterna satt med.

– Det var ju en poäng med att parterna var överens om hur deras överenskommelse skulle översättas, säger Erland Olauson.

Eftersom parterna inte hade med något om provanställningar i sin överenskommelse händer heller inget med anställningsformen i just detta lagstiftningsärende. Däremot föreslås att anställningsformen allmän visstid ska tas bort och ersättas av särskild visstid.

– Men provanställningen har en särställning jämfört med allmän visstid och även med den nya särskilda visstiden. Om en provanställning övergår provanställningstiden blir den automatiskt en tillsvidareanställning, säger Erland Olauson.

Den nya särskilda visstidsanställningen ska enligt regeringsförslaget övergå till en tillsvidareanställning när arbetstagaren har varit anställd i den anställningsformen i mer än tolv månader under en femårsperiod – eller under en period då arbetstagaren haft tidsbegränsade anställningar som särskild visstid, vikariat eller säsongsarbete och de har följt på varandra. Det kan jämföras med dagens allmänna visstid, där tidsgränsen är 24 månader inom en femårsperiod innan det blir en tillsvidareanställning.

– Där blir det alltså en halvering av tidsgränsen jämfört med dagsläget, säger Erland Olauson.

ARTIKLAR I TEMAT OM PROVANSTÄLLNINGAR

Del 1. Konflikten: "Man leker med människors liv"

Del 2. Rätsfallet. Intervju med Erik som fick sin provanställning avbruten efter att ha varit frånvarande på grund av föräldraledighet.

Del 3. Historiken. Hur har vi hamnat där vi är?

Del 4. Framtiden. Hur blir det med provasntällningar i nya Las?

PROVANSTÄLLNINGAR

6 § I LAS, PROVANSTÄLLNING

Avtal får träffas om tidsbegränsad provanställning, om prövotiden är högst sex månader.

Vill inte arbetsgivaren eller arbetstagaren att anställningen skall fortsätta efter det att prövotiden har löpt ut, skall besked om detta lämnas till motparten senast vid prövotidens utgång.

Görs inte detta, övergår provanställningen i en tillsvidareanställning.

Om inte annat har avtalats, får en provanställning avbrytas även före prövotidens utgång.

Provanställning i statliga verksamheter

Den som är tillsvidareanställd inom staten har rätt att vara tjänstledig för att prova på annat jobb på annan statlig myndighet.

Tjänstledighet för att prova på ett annat statligt jobb beviljas i upp till 2 år, om du varit tillsvidareanställd i minst 12 månader innan.

Provanställning räknas då in i den tiden. Den nya anställningen måste vara en provanställning eller en visstidsanställning.

 

Provanställningar och kollektivavtal

En studie från näringslivets forskningsinstitut Ratio från 2018 visade att majoriteten av det 70-talet kollektivavtal som hade undersökts tillät provanställning i sex månader, alltså i enlighet med Las.

Enligt Las måste arbetsgivaren meddela om en provanställning ska upphöra minst två veckor i förväg. Men många kollektivavtal har andra regler för avslutande av anställningen än i Las. En uppsägningstid på en månad är vanlig.

I motorbranschen   går det att förlänga provanställningen med sex månader ytterligare och i bemanningsbranschen med tio månader för ambulerande tjänstemän.

I fem av de studerade arbetaravtalen används inte provanställning alls. Där kan regler om visstidsanställningar användas om en prövoperiod behövs. 

Teknik- och kemibranschen hör till dem där visstidsanställningar används om en prövotid behövs.  Det samma gäller för tjänstemannaavtalen i dessa branscher.

Flertalet kollektiv- avtal i rapporten erbjuder en förlängning  av provperioden om den provanställde  varit frånvarande på grund av sjukdom. 

I tjänstemannaavtalet på  handelns  område och  på  kommunikationsområdet  gäller  en månads  ”uppsägningstid”  om  provanställningen ska avbrytas.

Källa: Hur flexibelt är Anställningsskyddet i  kollektivavtalen? Ratio 2018.

Lena Gunnars

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Lag & Avtal.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Lag & Avtal eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer