Vems ansvar är den inhyrda läkaren?

2016-12-15 00:00  
Experten Dan Holke, vd LO-TCO Rättsskydd, svarar på detta nummers expertfråga. Foto: Jörgen Appelgren

EXPERTFRÅGA. En läkare hade fått jobb inom landstinget via ett bemanningsbolag. Han ofredade kolleger och en städerska sexuellt och skrev ut för mycket narkotikaklassade läkemedel. Vem har arbetsgivaransvaret, bemanningsbolaget eller landstinget?

Den som bedriver en verksamhet ansvarar för att det sker i enlighet med de lagar och andra regler som finns och kan inte göra sig av med ansvaret genom att hyra in personal. När en person är anställd av ett bemanningsföretag och hyrs in av ett användarföretag uppstår ett trepartsförhållande. Juridiskt regleras förhållandet mellan arbetstagaren och bemanningsföretaget i detta fall av anställningsavtalet mellan läkaren och bemanningsföretaget. Det finns säkert också ett affärsavtal mellan bemanningsföretaget och landstinget som reglerar förhållandet mellan dessa parter, exempelvis vad landstinget ska betala för inhyrningen och vilket ansvar bemanningsföretaget har gentemot landstinget.

Däremot finns det sannolikt inget avtal mellan läkaren och landstinget. Läkaren fortsätter att vara anställd hos bemanningsföretaget även vid arbetet hos landstinget och är underställd landstingets arbetsledning. Det innebär att arbetsgivaransvaret ligger kvar hos bemanningsföretaget, men att landstinget kommer att utöva typiska arbetsgivaruppgifter gentemot läkaren i vissa avseenden, framför allt genom den dagliga arbetsledningen.

Även om det inte finns något avtal mellan läkaren och landstinget finns ett behov av att reglera förhållandet. Under senare år har lagstiftaren därför skapat ett visst skydd för den inhyrda arbetstagaren gentemot inhyraren. I diskrimineringslagen finns det en bestämmelse som säger att den som i arbetsgivarens ställe har rätt att besluta i frågor som bland annat rör en arbetstagare ska likställas med arbetsgivaren. Det innebär i detta fall att om någon i arbetsledande ställning hos landstinget skulle diskriminera den inhyrda läkaren, så bryter landstinget mot diskrimineringslagen och kan ådra sig skadeståndsskyldighet gentemot läkaren. Den situationen är dock inte aktuell här.

Arbetsmiljölagen innehåller också regler som tar sikte på inhyrning av arbetstagare. Den som anlitar inhyrd arbetskraft ska exempelvis se till att den fysiska arbetsmiljön på arbetsstället inte orsakar risker och vidta de skyddsåtgärder som behövs för att skydda de inhyrda arbetstagarna. Det är i första hand den som råder över ett arbetsställe som har arbetsmiljöansvaret där, i detta fall landstinget, men även bemanningsföretaget har ett arbetsmiljöansvar för sin personal, exempelvis rehabiliteringsansvar och att se till att de anställda har tillräcklig utbildning.

En arbetsgivare som får känne­dom om att en arbetstagare anser sig ha blivit utsatt för trakasserier av något slag av någon som utför arbete hos arbets­givaren, är skyldig att utreda detta och vid behov vidta de åtgärder som krävs för att förhindra att trakasserierna fortsätter. Om landstinget får kännedom om att någon anser sig trakasserad i verksamheten ska alltså landstinget utreda detta och eventuellt vidta åtgärder.

Om anklagelserna visar sig befogade ligger det nära till hands att landstinget kontaktar bemanningsföretaget och ser till att läkaren inte återkommer i verksamheten. Sedan blir det bemanningsföretaget som får vidta de arbetsrättsliga åtgärderna mot läkaren, eftersom det är där som läkaren är anställd. Ansvaret mellan landstinget och bemanningsföretaget regleras av affärsavtalet mellan dem.

Landstinget har naturligtvis en skyldighet att ingripa om det uppstår misstanke om att en person i verksamheten skriver ut läkemedel felaktigt och vidta lämpliga åtgärder för att förhindra det. Om misstanken visar sig befogad torde landstinget omedelbart ta kontakt med bemanningsföretaget och förklara att läkaren fortsättningsvis inte kan utföra arbete för landstinget. Även i detta avseende blir det därefter bemanningsföretaget som får vidta lämpliga arbetsrättsliga åtgärder gentemot läkaren.

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Lag & Avtal.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Lag & Avtal eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer