Kan vi säga upp en anställd som ofta kommer sent och skyller på bussen?

2013-03-05 23:00 Redaktionen Lag Avtal  

FRÅGA TILL EXPERTERNA. Vi har en anställd som ofta kommer för sent till jobbet. Anledningen till detta är att bussen ofta är försenad. Kan vi säga upp personen på grund av detta?

EXPERTSVAR: Till en början bör slås fast att en arbetstagare som på grund av snöhinder eller annat naturhinder inte kan ta sig till sin arbetsplats normalt inte har rätt till lön eller annan ersättning från arbetsgivaren för den uteblivna arbetstiden. För att arbetstagaren skall ha rätt till lön måste arbetstagaren stå till arbetsgivarens förfogande såvida inte arbetstagaren i det särskilda fallet har befriats av arbetsgivaren från sin arbetsskyldighet eller att det finns uttryckliga avtalsbestämmelser om att ersättning ändå skall utgå.

Arbetsdomstolen har i sina domar 1977 nr 202 och 1999 nr 93 slagit fast att arbetstagare som på grund av snöhinder inte kunnat infinna sig på arbetsplatsen vare sig har rätt till lön eller permitteringslön. Arbetstagaren står med andra ord normalt själv för risken för att denne på grund av snöhinder och dylikt inte kan inställa sig på arbetet.

Samma synsätt gäller även om arbetstagaren på grund av mer alldagliga förseningar i kollektivtrafiken eller andra trafikstörningar kommer försent till arbetet eller helt uteblir.

De nu berörda yttre händelserna kan arbetstagaren i och för sig inte råda över liksom den utevaro från arbetet som blir konsekvensen. Detta gör att enstaka händelser av det här slaget inte kan läggas till grund för en uppsägning av arbetstagaren.

Situation blir en annan om arbetstagaren ofta kommer försent eller uteblir från arbetet till följd av störningar i bil- eller tågtrafik eller andra transporter. Det måste anses åligga arbetstagaren att i sådana fall använda sig av större tidsmarginaler eller att disponera om sina resor till arbetet så att arbetstagaren kan infinna sig i tid till arbetets början. Vid upprepad frånvaro i dessa fall måste arbetsgivaren kunna ingripa och även efter en tid kunna ifrågasätta om anställningen skall få fortsätta.

Detta handlar då om upprepad olovlig frånvaro. För att arbetsgivaren skall ha grund för en uppsägning krävs att det varit fråga om ett flertal fall och att dessa händelser upprepas trots att arbetsgivaren givit tydlig varning eller tillrättavisning där det framgår att anställningen är i fara om någon rättelse inte sker.

Redaktionen Lag Avtal

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Lag & Avtal.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Lag & Avtal eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Fråga experterna