Arbetsdomstolen

AD: Fel neka fortsatt jobb när frun blev sjuk

Försäkringskassan ansåg att det inte gick att bedöma en handläggares insatser under provanställningen då han varit föräldraledig mer än planerat på grund av att hans fru var sjuk. Det var fel, kommer AD fram till och myndigheten måste nu betala skadestånd till handläggaren.

Publicerad

Däremot har AD slagit fast att det inte rörde sig om diskriminering, vilket Diskrimineringsombudsmannen, DO, hävdade.

DO hade tidigare i år stämt staten genom Försäkringskassan, för diskriminering enligt diskrimineringslagen och missgynnande i strid med föräldraledighetslagen.

Diskrimineringsombudsmannen hade yrkat att Försäkringskassan skulle betala 120 000 kronor till handläggaren i diskrimineringsersättning och allmänt skadestånd samt 184 000 till handläggaren i ekonomiskt skadestånd. DO hade också yrkat att AD ogiltigförklarar avbrytandet av anställningen.

DO hade slutligen yrkat på att AD skulle besluta att inhämta ett förhandsavgörande från EU-domstolen. Här menade DO att statens invändningar aktualiserade vissa frågor om EU-rättens innebörd

Bakgrunden var att en provanställd handläggare fick avbryta sin anställning på grund av föräldraledighet.

Handläggarens anställning började den 4 april 2019. Han blev pappa ungefär en månad in i provanställningstiden, och hans fru blev svårt sjuk efter förlossningen. På grund av hennes sjukdom var också handläggaren föräldraledig med barnet under en längre period än beräknat. Föräldraledigheten förlängdes ytterligare på grund av fruns sjukdom.

Försäkringskassan ansåg sig inte kunna göra en bedömning av handläggarens prestation, eftersom han var frånvarande under så lång tid av sin provanställningsperiod.

DO menade att eftersom föräldraledigheten berodde på den sjuka fruns förlossningsrelaterade sjukdom, kan den förknippas med hennes kön. Försäkringskassan har därför även missgynnat handläggaren på grund av hans kön, som anhörig till henne.

Men AD har alltså kommit fram till att det inte handlar om könsdiskriminering då Försäkringskassans beslut saknade samband med att skälet till att handläggaren tog ut föräldraledighet var hans hustrus sjukdom.

Däremot fastslår AD att handläggaren blivit missgynnad i strid med föräldraledighetslagen. Detta eftersom Försäkringskassan hade kunnat tillgodose sitt intresse av att pröva handläggarens prestationsförmåga genom att erbjuda honom förlängning av provanställningen.

AD motiverar detta beslut med att det enligt svensk rätt är möjligt för en arbetsgivare och en provanställd arbetstagare att förlägna en provanställning om arbetstagaren varit frånvarande från arbetet under stora delar av prövotiden. Detta kan ske utan hinder av anställningsskyddslagen. Provanställningen kan då förlängas med en period som motsvarar frånvaron. Därmed ser AD att Försäkringskassan har brutit mot föräldraledighetslagen genom att avbryta hans provanställning.

AD dömer att staten ska betala handläggaren ett allmänt skadestånd med 70 000 kronor och ett ekonomiskt skadestånd med 184 000 kronor. Staten ska också ersätta Diskrimineringsombudsmannens rättegångskostnader med 37 912 kronor.

Däremot avslår AD Diskrimineringsombudsmannens begäran om att inhämta förhandsavgörande från EU-domstolen.