Arbetsdomstolen

AD stoppar angrepp på företagshemligheter

BESLUT. En vice vd mejlade kundlistor och avtalsmallar till sin mejl på ett konkurrerande bolag. Arbetsdomstolen förbjuder angrepp på hemligheterna tills målet avgörs.

Publicerad

Arbetsdomstolen tog beslutet om vitesförbud förra veckan. Målet handlade om en vice vd på Hyrex AB, som hyr ut bland annat byggnadsställningar. Han skickade under sin anställning mejl med företagshemlig information till sin mejladress på ett annat bolag, Akira Byggnadsställningar AB, som vice vd:n också är ställföreträdare för. Akira driver konkurrerande verksamhet med Hyrex.

I januari 2020 kom Hyrex och vice vd:n överens om att hans sista anställningsdag skulle vara den 6 april 2020. I mars 2020 stämde Hyrex vice vd:n och Akira för brott mot den nya företagshemlighetslagen i Södertälje tingsrätt.

Tingsrätten beslutade interimistiskt, alltså tills målet avgjorts, att förbjuda Akira Byggnadsställningar AB att anskaffa, utnyttja eller röja Hyrex AB:s företagshemligheter, till exempel kundlistor, anbud, avtalsmallar och faktureringsunderlag. Vitet var 100 000 kr för varje överträdelse.

Tingsrätten bestämde också att Kronofogdemyndigheten skulle omhänderta samtliga exemplar av Hyrexs företagshemligheter som vice vd:n och Akira hade både i fysisk form och som lagrad datamedia i bland annat datorer, telefoner och hårddiskar.

Vice vd:n och Akira Byggnadsställningar AB överklagade beslutet i Arbetsdomstolen.

Arbetsdomstolen anser att det finns förutsättningar enligt den nya företagshemlighetslagen att vid vite förbjuda vice vd:n och det konkurrerande bolaget att angripa företagshemligheterna tills målet avgjorts.

Arbetsdomstolen konstaterar att det är tillräckligt utrett att det översända materialet innehåller Hyrexs företagshemligheter. Det finns sannolika skäl för att såväl vice vd:n som Akira obehörigen har angripit Hyrexs företagshemligheter eller att ett sådant angrepp i vart fall är nära förestående, skriver Arbetsdomstolen i sitt beslut.

Arbetsdomstolen inskränker och preciserar vitesförbudet så att det omfattar de dokument som vice vd:n har skickat till sin mejladress hos Akira, vilka kan identifieras i tingsrättens aktbilagor. Tingsrättens beslut ska ändras i enlighet med detta. Arbetsdomstolen godtar vad tingsrätten bestämt om vitets storlek, alltså 100 000 kronor.

Arbetsdomstolen gör en annan bedömning än tingsrätten i frågan om omhändertagande av material. Det har inte framkommit annat än att Hyrex fortfarande innehar exemplar av alla sina företagshemligheter, skriver AD i beslutet. Därför borde Hyrex inte ha något påtagligt behov av att få datamedierna eller deras innehåll överlämnat till sig. Domstolen antar att de datamedier som omfattas av yrkandet om överlämnande också innehåller annan information än Hyrexs företagshemligheter, bland annat sådan information som Akira behöver för sin verksamhet.

På basis av utredningen så här långt framstår omhändertagandet av datamedierna inte som skäligt, enligt AD. Arbetsdomstolen har inte uppfattat att Hyrex påstått att andra företagshemligheter överförts till Akira än de handlingar som vice vd:n skickat till sin mejladress hos Akira, alltså handlingar i elektronisk form. Att dessa handlingar skulle finnas i endast i pappersform i det konkurrerande bolaget Akira framstår som högst osannolikt, enligt AD.

Hyrexs anspråk på att slippa angrepp på dess företagshemligheter under rättegången tryggas redan genom det interimistiska vitesförbudet, konstaterar Arbetsdomstolen.

Arbetsdomstolen upphäver därför tingsrättens beslut om att omhändertagande av egendom hos Akira.

Arbetsdomstolen anser att parterna är ömsom vinnande och förlorande i ungefär lika mån. Vardera parten ska därför stå för sina rättegångskostnader i AD.