Arbetsdomstolen

Arbetsgivarna bestrider Hamnarbetarförbundets krav

Någon förlikning under den muntliga förberedelsen i Arbetsdomstolen kunde det inte bli på torsdagen. Hamnarbetarförbundet anser sig ha ett självständigt kollektivavtal med Sveriges Hamnar.

Publicerad

Nej det är ett andrahandsavtal och därför inte tillämpligt, anser arbetsgivarna. Huvudförhandlingen är planerad till den 19 till 20 maj.

Sveriges Hamnar och APM Terminals Gothenburg AB tillbakavisar Hamnarbetarförbundets yrkanden på alla områden i sina svaromål till Arbetsdomstolen. Det är förstahandsavtalet med Transport som gäller. Andrahandsavtalet med Hamnarbetarförbundet är inte tillämpligt, skriver ombudet, Transportföretagens chefsjurist Andreas Modig.

Och för det fall att Arbetsdomstolen skulle komma fram till att bolaget var skyldigt att tillämpa centralt eller lokalt avtal med Hamnarbetarförbundet ska det inte medföra någon skadeståndsskyldighet. Inte heller var bolaget skyldigt att förhandla enligt paragraf 11 i medbestämmandelagen eftersom ändringen av arbetstiderna i den pågående skiftgången inte var en viktigare förändring av arbets- eller anställningsförhållandena. Skulle Arbetsdomstolen ändå anse det var situationen sådan att synnerliga skäl gjort att bolaget hade rätt och fatta och verkställa beslutet innan det levt upp till förhandlingsskyldigheten enligt paragraf 11.

Bolaget har att förhålla sig till två fackliga organisationer som har kollektivavtal för samma arbete och där konflikten mellan avtalen måste avgöras enligt principerna om konkurrerande kollektivavtal, där förstahandsavtalet har företräde framför andrahandsavtalet, anser Andreas Modig i svaromålet till mål A 89/19.

Enligt svaromålet till mål A 90/19 har bolaget gjort en riskbedömning tillsammans med Transports skyddsombud. Hamnarbetarförbundet fick ta del av den en månad innan schemaförändringen. Sedan har förbundet inte hörts av.