Fråga Experten

Dubbla budskap från arbetsgivaren

Experterna. Dan Holke, vd, LO-TCO Rättsskydd, Pia Attoff, advokat, Attoff Law och Lars Bäckström, arbetsrättsjurist, Almega.
Experterna. Dan Holke, vd, LO-TCO Rättsskydd, Pia Attoff, advokat, Attoff Law och Lars Bäckström, arbetsrättsjurist, Almega.

EXPERTFRÅGA. Jag är sedan en tid tillbaka hr-ansvarig på mitt jobb. Plötsligt blev jag inkallad till min chef som sa att ”ingenting fungerar på hr” och att de vill köpa ut mig med fyra månadslöner vilket är mindre än min avtalsenliga uppsägningstid. När jag tackade nej svarade han att jag var välkommen att jobba. Nu har chefen mejlat att ”saker kommer förändras” och att jag ”när som helst kan tacka ja till de fyra månadslönerna.”

Experterna svarar:

En arbetsgivare har rätt att framföra kritik mot anställda. Det finns inga särskilda regler för hur det ska gå till. Både arbetsgivaren och den anställde har intresse av att den kritik som framförs är saklig och konkret. Syftet är att göra den anställde medveten om sina brister och att han eller hon kan rätta till dem. Det ska även nämnas att arbetsgivaren har en viss skyldighet att vidareutbilda personal varför kompetensbrist kan avhjälpas genom utbildning som arbetsgivaren erbjuder.

Arbetsgivaren kan också ha rätt att föreslå för den anställde att man ska komma överens om att anställningen frivilligt ska upphöra men det bör stå klart för den anställde att det är fråga om just en frivillig överenskommelse. Detta är inte samma sak som att den anställde säger upp sig på egen begäran eller att arbets­givaren säger upp den anställde.

Kritik i kombination med förslag om att anställningen bör upphöra kan dock i vissa fall vara en indikation på att arbetsgivarens agerande strider mot lagen om anställningsskydd (Las), till exempel om den kritik som framförs är ogrundad eller kraftigt överdriven.

Enligt LAS kan den som blivit uppsagd kräva bland annat skadestånd, om uppsägningen inte är sakligt grundad. I vissa fall kan en anställd ha rätt till skadestånd också om han eller hon säger upp sig själv, nämligen om den egna uppsägningen är en följd av ett otillbörligt agerande från arbetsgivaren. Uppsägningen kan i så fall anses vara framprovocerad av arbetsgivaren. Provokationen kan exempelvis bestå i att arbetsgivaren framför ogrundad kritik. Ofta är det fråga om olika former av trakasserier som pågått under en längre tid.

Enligt praxis från Arbetsdomstolen (AD) kan en arbetsgivare i vissa fall bli skadeståndsskyldig om denne försöker provocera fram att den anställde lämnar anställningen, även om den anställde inte säger upp sig själv. Det krävs då att arbetsgivarens syfte med provokationerna är att få den anställde att säga upp sig själv, se till exempel AD 1985 nr 112. AD betonade i det målet att skadestånd kan bli aktuellt bara i mycket särpräglade situationer, där arbetsgivarens beteende ligger uppenbart utanför vad som kan accepteras på en arbetsplats.

I ditt fall verkade arbetsgivaren positiv vid utvecklingssamtalet, för att senare ändra sig och framföra så allvarlig kritik att han tyckte att anställningen borde upphöra genom en frivillig överenskommelse.

Det är svårt att veta vad som ligger bakom arbetsgivarens agerande. Kanske tycker han sig ha fog för kritiken och vill erbjuda en frivillig överenskommelse om att anställningen ska upphöra. Men det kan också vara så att hans kritik är grundlös eller överdriven och att hans syfte är att provocera dig att säga upp dig själv.

Det är anmärkningsvärt att arbetsgivaren erbjuder kortare uppsägningstid än enligt avtal. I normalfallet brukar arbets­givaren erbjuda ytterligare kompensation i de fall det är frågan om en frivillig överenskommelse.

Sammanfattningsvis kan det vara så att arbetsgivarens agerande är i strid med Las. Därför kan det vara värt att utreda saken ytterligare med hjälp av fackförbund eller en arbetsrätts­jurist som kan hjälpa dig att lösa situationen.