nyheter

Hamnarbetarförbundet tar frågan om föreningsfriheten till Europadomstolen

Anställningsvillkoren i Hamnarbetarförbundets avtal har ingen rättsverkan. I stället gäller Transportarbetarförbundets avtal.

Hamnarbetarförbundet kommer att göra ett klagomål mot Sverige i Europadomstolen. Orsaken är att Arbetsdomstolens domar om andrahandsavtal starkt begränsar Hamnarbetarförbundets föreningsfrihet.

europadomstolen

När alla andra vägar är uttömda

  • Den som uttömt möjligheterna att överklaga svenska myndigheters och domstolars beslut, kan gå vidare med ett klagomål till Europadomstolen i Strasbourg.
  • Klagomålet måste röra en rättighet som anges i Europakonventionen eller i något av tilläggsprotokollen.
  • Klagomålet riktas mot Sverige som stat.
  • Europadomstolen har rätt att avvisa klagomål som inte uppfyller konventionens villkor.
  • Domstolens domar är bindande.

Förbundsstyrelsen i Hamnarbetarförbundet har beslutat att göra ett formellt klagomål mot Sverige i Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna. Bakgrunden till beslutet är domarna i Arbetsdomstolen som innebär att Hamnarbetarförbundets kollektivavtal, Kajavtalet, underordnas Hamn- och stuveriavtalet som Transportarbetareförbundet har med Sveriges Hamnar.

Mycket står på spel, säger Hamnarbetarförbundets vice ordförande Erik Helgeson.

Erik Helgeson, ledamot i Hamnarbetarförbundets förbundsstyrelse.

– Det handlar om möjligheten att göra något annat om man inte är nöjd med hur LO-förbunden hanterar sitt fackliga arbete och interndemokratin. I hamnarna kan inte arbetarna påverka sin egen situation med hänvisning till att arbetsgivarna valt att teckna kollektivavtal med någon annan först. Så har det varit nu i 51 år.

Visserligen har Hamnarbetarförbundet frihet att finnas till och möjlighet att teckna kollektivavtal. Men förbundet kan, med gällande praxis från Arbetsdomstolen, inte fullt ut verka och företräda sina medlemmar som en vanlig facklig organisation, anser Hamnarbetarförbundets styrelse.

Anställningsvillkoren i förbundets avtal inte är tillämpliga. I stället är det anställningsvillkoren i Transports avtal, Hamn- och stuveriavtalet, som gäller. När två kollektivavtal konkurrerar på samma arbetsplats och för samma kategori arbetstagare behöver ett avtal som huvudregel ges företräde, enligt Arbetsdomstolens praxis. Annars riskerar det att uppstå alltför omfattande svårigheter för både arbetsgivare och fack. Det först ingångna avtalet ska betraktas som förstahandsavtal, har domstolen dömt.

Advokat Anders Karlsson företräder hamnarbetarna.

Men i många europeiska länder är det i stället den största organisationens avtal som har företräde, säger Hamnarbetarförbundets juridiska ombud, advokat Anders Karlsson.

– Det finns en tanke om facklig pluralism. Om du är med i ett fackförbund ska du ges reella möjligheter att genom ditt fack påverka anställningsvillkor. Men dagens svenska system tillvaratar inte detta och är inte alls förenligt med principen om facklig pluralism.

Nu arbetar Anders Karlsson med ett formellt klagomål till Europadomstolen. Han säger att det finns tre spår i Hamnarbetarförbundets yrkanden. Dels att föreningsfriheten i Europakonventionens artikel 11 kränks. Dels att Sverige, genom Arbetsdomstolens praxis, bryter mot diskrimineringsförbudet i artikel 14.

– Det finns ett krav på likabehandling av fackföreningarna.

Dessutom vill förbundet att Europadomstolen prövar om Arbetsdomstolen är jävig och att Sverige därmed skulle bryta mot konventionens artikel 6.

– När Arbetsdomstolen dömer är den till stor del sammansatt av domare som är utsedda av förbund och arbetsgivarorganisationer som ofta varit direkt fientliga mot Hamnarbetarförbundet, säger Anders Karlsson.

Planen är att klagomålet ska vara färdigt och inskickat till Europadomstolen så snart som möjligt.

Läs mer: