Fråga Experten

Har jag rätt att övervaka anställda med privatdetektiv?

Lag & Avtals experter på arbetsrätt är Dan Holke, vd vid LO-TCO Rättsskydd, Pia Attoff, advokat vid Attoff Law, och Lars Bäckström, arbetsrättsjurist vid Almega. Foto: Pontus Lundahl / TT-Bild
Lag & Avtals experter på arbetsrätt är Dan Holke, vd vid LO-TCO Rättsskydd, Pia Attoff, advokat vid Attoff Law, och Lars Bäckström, arbetsrättsjurist vid Almega. Foto: Pontus Lundahl / TT-Bild

Jag är chef på ett litet åkeri och misstänker att två av chaufförerna tar uppdrag vid sidan om under arbetstid. Har jag rätt att övervaka chaufförerna med en privatdetektiv eller liknande för att dokumentera och eventuellt bekräfta mina misstankar?

EXPERTERNA SVARAR:

Inledningsvis ska sägas att det inte är förbjudet att i smyg med enbart sina ögon och öron övervaka en annan person. Det är heller inte i sig förbjudet att med en kamera man bär med sig i smyg fotografera eller filma någon som befinner sig utomhus. Men om den övervakade vid flera tillfällen märker denna övervakning medan den pågår och den är så störande att den kan anses kränka den utsattes frid på ett kännbart sätt kan den som övervakar göra sig skyldig till ofredande, som är ett brott som normalt medför böter.

Vi uttalar oss inte här om vad som allmänt gäller för arbetsgivarens rätt att övervaka sina anställda utan bara om situationen när det finns konkreta misstankar om brott mot anställningsavtalet. Vi utgår från att övervakningen ska göras utan att de anställda märker det och att den som utför övervakningen, til exempel en privatdetektiv, ska få uppgifter av dig om bland annat de misstänkta chaufförernas utseende och att detektiven ska dokumentera sina iakttagelser genom att göra anteckningar, fotografera eller filma de anställda. Vi utgår också från att dokumentationen ska överlämnas till dig i egenskap av arbetsgivarföreträdare och att du på grundval av den ska fatta beslut om huruvida arbetsrättsliga åtgärder ska vidtas.

I lagen om kamerabevakning finns en rad regler och begränsningar när det gäller kameraövervakning. Men den lagen är inte tillämplig när en person fotograferar eller filmar andra personer med en kamera som han eller hon håller i handen eller till exempel har monterad i vindrutan på den bil som han eller hon sitter i.

De regler som framför allt blir aktuella för dig att ta hänsyn till om du anlitar en detektiv och uppdraget innefattar dokumentation av ovan nämnt slag är reglerna om behandling av personuppgifter i Dataskyddsförordningen (GDPR), Dataskyddslagen och Förordningen om kompletterande bestämmelser till GDPR.

Såväl skriftlig dokumentation som foton och filmer som kan knytas till en viss person räknas som personuppgifter enligt GDPR och de andra regelverken. Personuppgifter får samlas in bara om insamlingen har ett berättigat ändamål. Att som arbetsgivare samla in personuppgifter som ska vara underlag för beslut om till exempel avskedande kan vara ett berättigat ändamål. Insamlingen och den övriga behandlingen ska dessutom vara nödvändig. Om arbetsgivaren inte kan få fram underlag för den arbetsrättsliga bedömningen på något sätt som är mindre ingripande för de anställda än att anlita en dokumenterande detektiv kan man se den behandlingen av personuppgifter som nödvändig. Slutligen ska en intresseavvägning göras som innebär att behandlingen ändå är förbjuden om den anställdes intresse av att slippa sådan bevakning väger tyngre än arbetsgivarens intresse av att behandlingen sker.

Om misstankarna mot de anställda är konkreta och de dessutom, om de skulle visa sig stämma, kan avse så pass allvarliga brott mot anställningsavtalen att det finns grund för arbetsrättsliga åtgärder i form av till exempel löneavdrag, erinringar, uppsägningar eller avskedanden är det sannolikt att intresseavvägningen skulle utfalla till arbetsgivarens fördel. Det krävs dessutom att behandlingen av personuppgifter inte är mer omfattande än som nödvändigt för att ta reda på om de anställda tar uppdrag vid sidan om. Det är därför viktigt att göra klart för detektiven var gränserna för uppdraget går.

När tillräckligt underlag är insamlat ska övervakningen upphöra. Vidare ska uppgifterna gallras när de inte längre behövs, till exempel därför att en tvist som uppstått är avslutad.

Det ska också sägas att en arbetsgivare som huvudregel ska informera anställda i förväg om att viss sorts behandling av personuppgifter kan komma att ske. I artikel 14 punkt 5 b i GDPR finns dock ett undantag som kan vara tillämpligt i en situation som denna. Undantaget innebär att information inte behöver lämnas om det skulle medföra att ändamålet med personuppgiftsbehandlingen sannolikt skulle bli omöjligt eller mycket svårt att uppfylla. Såvitt vi vet är tillämpningsområdet för denna undantagsregel inte prövad av domstol och rättsläget är därför osäkert.

Svaret på din fråga är att du sannolikt har rätt att anlita en detektiv och i samband med det behandla personuppgifter om de två anställda men bara om de lagliga förutsättningar vi pekar på är uppfyllda.