Fråga Experten

Kan jag säga upp mig från sommarjobbet?

Lag & Avtals experter på arbetsrätt är Pia Attoff, advokat vid Attoff Law, Lars Bäckström, arbetsrättsjurist vid Almega, och Dan Holke, tidigare vd vid LO-TCO Rättsskydd. Foto: Pontus Lundahl / TT-Bild

EXPERTFRÅGA. Jag är student och har tidigt i år skrivit på avtal om sommarjobb från början av juni till slutet av augusti. Nu ångrar jag mig. Men arbetsgivaren säger att jag inte kan häva kontraktet, utan måste jobba hela den avtalade perioden, annars blir jag skyldig företaget pengar. Stämmer det verkligen?

EXPERTERNA SVARAR:

Ja det kan stämma, då ett anställningsavtal som är påskrivet är bindande för båda parter på de villkor som parterna kommit överens om. Det finns en juridisk regel inom avtalsrätten som innebär att avtal ska hållas. Därför är det ingångna anställningsavtalet bindande även innan du har påbörjat din anställning.

Utgångspunkten när det gäller en tidsbegränsad anställning är att ingen av parterna kan avsluta den i förtid. För att så ska kunna ske måste parterna ha kommit överens om det när avtalet träffades, till exempel genom att ta in en uppsägningsklausul. Normalt innehåller en sådan klausul en regel om att uppsägningstid löper, till exempel på en månad. Om sådan klausul finns kan arbetsgivaren säga upp om det finns saklig grund enligt Las medan den anställda fritt kan säga upp sig, men med iakttagande av uppsägningstiden. Om det inte finns någon uppsägningsklausul kan avtalet avslutas i förtid bara om det finns avskedsgrund, till exempel om den anställde stjäl på jobbet, eller frånträdandegrund, till exempel om arbetsgivaren utan grund vägrar att betala ut lön.

I vissa lägen kan en part i ett anställningsavtal ha grund att omedelbart häva avtalet enligt allmänna avtalsrättsliga principer, istället för att tillämpa Las. AD:s praxis när det gäller hävning enligt avtalslagen innebär att hävning kan komma i fråga framför allt när det funnits en ursprunglig brist i avtalet, t.ex. att någon av parterna i samband med träffandet av avtalet lämnade osanna uppgifter.

I ditt fall verkar du bara ha ångrat dig. I så fall torde Las-regler vara tillämpliga.

Om det finns en uppsägningsklausul i avtalet har du alltså rätt att säga upp dig i förtid även innan anställningen har tillträtts. Uppsägningstiden börjar i så fall att löpa från den dag du meddelar arbetsgivaren att du säger upp dig. Om uppsägningstiden är en månad och du säger upp dig när det är mindre än en månad kvar till tillträde innebär det att du måste jobba en tid. Om det inte finns någon uppsägningsklausul måste du jobba under hela den avtalade tiden.

Du kan riskera att få betala skadestånd om du väljer att utebli från arbetet i strid med anställningsavtalet. Skadeståndets storlek är ofta reglerad i kollektivavtal. Arbetsgivaren måste annars visa att det uppstått en ekonomisk skada för arbetsgivaren för att du bryter avtalet. Förutom denna arbetsrättsliga konsekvens finns det risk att ditt rykte på arbetsmarknaden kan skadas.

Det är lämpligt att du snarast tar ett samtal med den som företräder arbetsgivaren. Om hon eller han fortsätter att kräva att avtalet ska fullföljas gör du bäst i att uppfylla din del av avtalet.