Fråga Experten

Kan provanställning och visstid kombineras?

Experterna på arbetsrätt är Pia Attoff, advokat vid Attoff Law, Lars Bäckström, arbetsrättjurist vid Almega, och Dan Holke, vd vid LO-TCO Rättsskydd. Foto: Pontus Lundahl / TT-Bild

EXPERTFRÅGA. Vi ska tillsätta en visstidsanställning och eftersom den sökande helt saknar erfarenhet skulle vi vilja kombinera visstidsanställningen med en provanställning. Kan man förena en visstidsanställning med en prov­anställning på det sättet om det finns goda skäl?

Experterna svarar: Huvudregeln i lagen om anställ­ningsskydd (Las) är att anställningsavtal gäller tills vidare. Arbets­givaren får avsluta en sådan anställning bara om det finns saklig grund. Arbetsbrist är alltid saklig grund, förutsatt att det saknas möjlighet att erbjuda den vars arbete försvinner omplacering till någon ledig befattning. Saklig grund kan också finnas av personliga skäl, till exempel om den anställde har misskött sig på ett allvarligt sätt och fått chans att bättra sig men inte gjort det. En arbetsgivare kan dock vilja avsluta en anställning också av mindre allvarliga skäl, som att den anställde inte passar in i gruppen eller saknar fallenhet för yrket.

Lagstiftaren har därför gett arbets­givaren möjlighet att inleda en tillsvidareanställning med en provanställning på högst sex månader. Under provanställningen kan arbetsgivaren avsluta anställningen utan att det krävs saklig grund. Anställningen får dock inte avslutas av diskriminerande eller föreningsrättskränkande skäl. Den anställde kan avsluta provanställningen när som helst. Om arbetsgivaren inte avslutar provanställningen innan sex månader har gått, och den anställde inte heller gör det, övergår provanställningen auto­matiskt i en tillsvidareanställning.

Frågan är då om en visstidsanställning, exempelvis ett vikariat eller en allmän visstidsanställning, kan inledas med en provanställning. Visstidsanställningar upphör normalt vid den tidpunkt parterna kommit överens om, till exempel ett visst datum eller den tidpunkt den person en vik­arie ersätter kommer tillbaka till arbetet. En visstidsanställning kan avbrytas i förtid bara om den anställde gör sig skyldig till så allvarliga överträdelser mot anställningsavtalet att det är grund för avsked eller om parterna i avtalet kommit överens om att anställningen kan sägas upp i förtid. För att arbetsgivaren i sistnämnda fall ska kunna säga upp avtalet i förtid krävs saklig grund enligt samma regler som gäller för tillsvidareanställningar. Därför kan det också vid visstidsanställningar, framför allt längre sådana, finnas skäl för arbetsgivaren att inleda anställningen med en prövoperiod.

Det är helt klart att det kan träffas kollektivavtal som ger arbetsgivaren rätt att inleda en visstidsanställning med en prövotid. Arbetsdomstolen (AD) har bland annat i domen AD 2006 nr 82 kommit fram till att en sådan kollektivavtalsregel inte strider mot Las.

AD har aldrig prövat om ett visstidsavtal med detta innehåll kan träffas utan stöd av kollektivavtal. Det får därför ses som oklart om ett sådant individuellt avtal skulle strida mot Las eller inte. En annan sak är att det inte finns något hinder för en arbetsgivare att avluta en provanställning och i stället erbjuda den anställde en visstidsanställning om avtalet om provanställningen när den träffades var tänkt att övergå i tillsvidareanställning men nya omständigheter därefter inträffat som inte kunde förutses.

Svaret på din fråga är därför att ni kan träffa ett visstidsavtal som inleds med en prövoperiod om ni är bundna av ett kollektivavtal som ger den möjligheten. Om ni inte är det är det så är det risk att en domstol skulle anse att ett sådant avtal strider mot Las.

Pia Attoff

Advokat, Attoff Law

Lars Bäckström

Arbetsrättsjurist, Almega

Dan Holke

Vd, LO-TCO Rättsskydd