Arbetsdomstolen

Måleriföretagen vill stoppa principiell dom om restid

Måleriföretagen i Sverige vill sätta stopp för en generell prövning i AD av om resorna till och från kunderna ska räknas som arbetstid. Måleriförbundet står dock på sig och varnar för fortsatt ovisshet om restiden för Sveriges målare.

Publicerad

Målareförbundet stämde i somras Måleriföretagen och Örnmarks Målerifirma i Malmö i syfte att få räkna restiden till och från kunderna som arbetstid. Förbundet stöder sig på den så kallade Tyco-domen i EU-domstolen som kom 2015. Frågan berör inte bara de tre aktuella medlemmarna i Malmö utan alla de tusentals medlemmar med hemmet som utgångspunkt för sitt arbete. Om varje resa ska ersättas med lön och övertidsersättning handlar det förstås om stora belopp. Dessutom riskerar målarna att nå övertidstaket.

Processen pågår för fullt i Arbetsdomstolen. Lag & Avtal har tagit del av skriftväxlingarna. Av svaromålet från arbetsgivarparterna framgår att Måleriföretagen och Örnmarks vill stoppa den så kallade fastställelsetalan som Målareförbundet begärt i AD. Förbundet vill att AD besvarar frågan huruvida arbetsgivare är skyldiga att journalföra samt tillämpa arbetstidslagens spärregler. Indirekt innebär det att ge besked om huruvida restiden ska betraktas som arbetstid.

Eftersom detta skulle påverka hela branschen och även andra branscher anser arbetsgivarna att en sådan fastställelsetalan skulle bli alltför långtgående. Därför vill de att talan inte tillåts i AD. I stället ska prövningen begränsa sig till de tre aktuella medlemmarna och avse en så kallad fullgörelsetalan.

”Som förbundets yrkanden nu är formulerade utgör det därför närmast en generell fastställelsetalan avseende arbetstidsdirektivet och ATL med konsekvenser för alla branscher och får därför närmast karaktären av lagförklaring utan närmare koppling till andra fall” skriver arbetsgivarparterna i sin inlaga till AD.

Målareförbundet kontrar med att en fastställelsetalan är nödvändig för att skingra den osäkerhet som rådet i målarbranschen i dag. Om talan skulle avslås gällande de tre medlemmarna skulle, menar förbundet, ovissheten bestå för de övriga 10 000 medlemmarna i branschen.

”I en sådan situation skulle ett bifall till förbundets fastställelsetalan direkt påverka Måleriföretagen i Sverige och dess medlemmar i det rättsliga handlandet i förhållande till förbundet och förbundets medlemmar. Det är därmed av avsevärd betydelse för förbundet att få fastställelsetalan prövad”.

Arbetsgivarparternas ombud, advokat Annika Elmér på Emplaw Advokater, säger till Lag & Avtal att det inte finns något fastställelseintresse i den här tvisten.

- Ett bifall till en sådan talan skulle kunna få vidsträckt betydelse för andra branscher trots att regleringen av arbetstiderna skiljer sig åt mellan kollektivavtalen.

Annika Elmér är dock medveten om att prövningen i AD av hur Tyco-domen ska tillämpas följs av många branscher och har ett stort allmänintresse.

Hon förstår inte hur arbetsgivarparterna kan ha gjort sig skyldiga till kollektivavtalsbrott eftersom de i alla år följt avtalet på det sätt som parterna varit överens om.

- Om man lyfter den här frågan så är det ju parterna på arbetsmarknaden som får förändra kollektivavtalen till följd av Tyco-domen om de anser att det behövs.