Arbetsdomstolen

Sparkas efter att ha visat marinbasen för flickvän

(Uppdaterad) Den försvarsanställde som fick sparken efter att ha tagit med sin flickvän till marinbasen får inte tillbaka sitt jobb. Arbetsdomstolen konstaterar att det var en mycket allvarlig förseelse och att det inte kan begäras att arbetsgivaren ska ha kvar honom.

Publicerad

Den var den 20 oktober 2016 som den civilanställde driftsingenjören tog med sig sin flickvän till sin arbetsplats, ett hemligstämplat militärt skyddsobjekt. Flickvännen hade inte tillträdestillstånd, vilket är ett krav för att utomstående ska få besöka anläggningen. Skyddsobjektet har så högt skyddsvärde att inte alla anställda inom Försvarsmakten har behörighet att tillträda.

Anläggningen i Karlskrona tillhör Marinbasen, som bevakar Sveriges territorialvatten och stöttar Försvarsmaktens övriga marina förband med tekniska tjänster och bevakning.

Driftsingenjören släppte in flickvännen genom att använda sitt eget passerkort vid flera grindar. I besöksliggaren antecknades det felaktigt att flickvännen kom från Sjöstridsskolan. Hennes besök varade i cirka tre timmar.

Eftersom det är sekretessbelagt hur anläggningen ser ut på insidan, med bemanning och utrustning, ansåg Försvarsmakten att det var en allvarlig förseelse och att driftsingenjören visat prov på uppenbar nonchalans i förhållande till gällande säkerhetsföreskrifter. Genom att ta med flickvännen dit riskerades särskilt skyddsvärd information att röjas.

Att driftsingenjören och hans flickvän hade varit ett par i bara drygt ett halvår och bodde i olika städer ansåg Försvarsmakten var en ytterligare omständighet som gjorde agerandet mer klandervärt.

Eftersom mannen visat opålitlighet i säkerhetanseende blev han uppsagd i mars 2017. Försvarsmakten hävdade också att driftsingenjören även i andra sammanhang visat nonchalans mot gällande bestämmelser och rutiner.

Och eftersom han genom sitt agerande förlorat sin säkerhetsklassning fanns det inte heller någon möjlighet att omplacera honom eftersom i stort sett samtliga befattningar inom Försvarsmakten kräver säkerhetsklassning.

Den civilanställde driftsingenjören är utbildad inom el och tele och tillhörde Försvarsmaktens telekommunikations- och informationssystemsförband, FMTIS. Han arbetade med att sköta Marinbasens olika kommunikationssystem och ansvarade för bland annat kryptonycklar.

Försvarsförbundet ansåg att uppsägningen inte var sakligt grundad och överklagade beslutet. Förbundet ansåg att överträdelsen inte var så allvarlig, att det var en impulshandling och engångshändelse, utan syfte att bryta sekretessen för verksamheten.

Flickvännen ansågs inte heller ha sett de mer skyddsvärda delarna och platsen är dessutom inte hemligare än att den intilliggande busshållplatsen anspelar på den ”hemliga” anläggningen. Förbundet menade också att driftsingenjören inte fått någon säkerhetsgenomgång för just detta objekt samt att säkerhetsreglerna inte heller följdes konsekvent. Det hade skett andra anhörighetsbesök och hantverkare hade rört sig fritt i området.

Arbetsdomstolen anser att det väsentliga i sammanhanget inte är att det uppstått någon skada i säkerhetshänseende, utan att det funnits en risk för det. Enligt domstolen är driftsingenjörens agerande en mycket allvarlig företeelse som bryter mot säkerhethetsskyddslagen och skyddslagen. Det finns ingen omständighet som kan ursäkta hans beteende. Genom händelsen har förtroendet för driftsingenjören rubbats på ett sådant sätt att det inte kan begäras att arbetsgivaren ska ha kvar honom i anställningen. Det är inte heller skäligt att kräva att han ska omplaceras.

Arbetsdomstolen avslår därmed Försvarsförbundets talan. Förbundet får ersätta staten för dess rättegångskostnader med 237 825 kronor.