Arbetsdomstolen

Tar strid i AD för spaningsledarens extrajobb

En spaningsledare på Polisen driver fastighetsrörelse på fritiden. Arbetsgivaren anser att det bryter mot lagen. Nu har Polisförbundet stämt staten vid Arbetsdomstolen, AD, för att få beslutet upphävt.

Publicerad

Polisförbundet har stämt staten genom Arbetsgivarverket. Förbundet kräver att Arbetsgivarverket upphäver Polismyndighetens beslut om att en bisyssla för en anställd är otillåten. Förbundet kräver också att Arbetsdomstolen ska besluta att spaningsledaren får hålla på med bisysslan under tiden ärendet är hos AD, alltså ett interimistiskt yrkande.

Bakgrunden är att en spaningsledare på polisen äger ett fastighetsbolag och bedriver hyresverksamhet. Engagemanget påbörjades 2015 och enligt förbundet godkände då Polismyndigheten bisysslan. Men i juli år fattade myndigheten ett nytt beslut där den kom fram till att bisysslan inte är förenlig med lagen om offentliga anställning (LOA) och att spaningsledaren därför ska upphöra med verksamheten.

Men Polisförbundet anser att engagemanget i ett fastighetsbolag inte är en bisyssla som omfattas av LOA. Förbundet menar vidare att om Arbetsdomstolen trots allt skulle komma fram till att bisysslan omfattas av LOA så är den inte av en sådan karaktär att den rubbar förtroendet för spaningsledaren eller att den skadar myndighetens anseende. Förbundet hävdar dessutom att bisysslan faller inom ramen för spaningsledarens grundlagsskyddade rätt till ägande enligt Regeringsformen.

Förbundet anser att det förekommit en betydande ökning av nya beslut som rör bisysslor. Man påpekar att även fackförbundet ST ska ha sett en liknande utveckling. Polisförbundet hänvisar till andra tvister med liknande fall som detta och som ska ha lett till att Polismyndigheten varit tvungen att ändra sina beslut. Polismyndigheten tycker därför mot den bakgrunden att detta ärende är "något underligt".

Förbundet motiverar kravet på ett intermistiskt avgörande att det är stor sannolikhet att Polismyndigheten tvingas ändra beslutet. Man påpekar att skulle vara en stor ekonomisk och personlig olägenhet för spaningsledaren om han tvingas avbryta sitt ägande i bolaget eller tvingas att upphöra med de arbetsuppgifter som är kopplade till ägandet, innan fallet slutligt är avgjort.

Polisförbundet anser också att situationen med covid-19 ska vägas in i bedömningen avseende bedömning av den ekonomiska förlust som kan drabba spaningsledaren.

Polisförbundet har samtidigt begärt lokal tvisteförhandling i ärendet. Därför önskar förbundet att AD bara fattar det intermistiska beslutet och sedan låter ärendet vila i avvaktan på resultatet av dessa förhandlingar.

Förbundet kräver ersättning för rättegångskostnader.

Missa inga nyheter - beställ Lag & Avtals kostnadsfria nyhetsbrev