Nyheter

Transport överklagar SD-domen till Högsta domstolen

Foto: Frankie Fouganthin

Transportarbetareförbundet hade inte rätt att utesluta en SD-aktiv medlem. Det var Svea hovrätts dom. Men Transports förbundsstyrelse har beslutat att överklaga till Högsta domstolen.

Publicerad Uppdaterad

Det var fel av Transportarbetareförbundet att utesluta en medlem för att han hade blivit politiker för Sverigedemokraterna. Det dömde nyligen Svea hovrätt som därmed fastställer tingsrättens dom. Båda instanserna anser att Transport inte lyckats visa att medlemmen bryter mot förbundsstadgarna.

Domstolarna konstaterar att praxis ger rättsligt stöd för domstol att pröva fackförbundets uteslutningsbeslut. Högsta domstolen har i äldre domar slagit fast att fackförbunds uteslutningar kan prövas av domstol, trots att de är ideella föreningar. Den springande punkten är att medlemskapet har betydelse för yrkesutövning och ekonomi. Å ena sidan har Europadomstolen uttalat att fackföreningar ska vara fria att välja sina medlemmar, å andra sidan har samma domstol dömt att staten är ”skyldig att skydda den enskilde mot missbruk av fackförbundets dominerande ställning”.

I själva sakfrågan, om medlemmen har brutit mot stadgarna på ett sådant sätt att uteslutning är motiverad, har Högsta domstolen i en tidigare dom som rörde en ekonomisk förening, uttalat att tolkningen av föreningens stadgar ska ske på ett objektivt sätt. Stadgarna ska läsas så som de är skrivna, eftersom de kan betraktas som ett standardavtal som var och en som väljer att bli medlem förväntas skriva under på.

I Transports stadgar står att förbundet ska ”verka för en samhällsutveckling på grundval av bl.a. alla människors lika värde”. Transport har varken i tingsrätten eller hovrätten hävdat att Mats Fredlund personligen har gjort något, sagt något eller betett sig på något sätt som strider mot stadgarna. I stället är det förtroendeuppdraget i sig som Transport håller emot Mats Fredlund. Sverigedemokraternas värderingar är oförenliga med förbundets stadgar, resonerar Transport.

I målet har förbundet bland annat hänvisat till SD:s principprogram från 2011, dokumentet som ofta citerats för sina formuleringar om så kallad ”nedärvd essens”.

Vidare har Transport i målet åberopat en mängd uppmärksammade fall där Sverigedemokrater gjort antisemitiska, islamofobiska och på andra sätt folkgruppshetsande uttalanden. Men Mattias Karlsson, i Sverigedemokraternas partitopp, vittnade i domstolarna om att partiet har nolltolerans mot rasism. Dessutom är det oklart vilken koppling personerna som gjort uttalandena har till partiet. Slutsatsen blir att alla dessa uttalanden inte kan betraktas som bevis för att Mats Fredlund brutit mot Transports stadgar.

Domarna visar alltså dels att en fackförening måste finna sig i en statlig överprövning i medlemsärenden, dels att det fordras konkreta överträdelser utförda av den uteslutna medlemmen personligen, för att stadgebrott ska kunna anses föreligga.

I dag, tisdag, sammanträder Transports förbundsstyrelse för att diskutera frågan om hovrättsdomen ska överklagas till Högsta domstolen. Enligt förbundets pressavdelning kan beslut komma att fattas och meddelas senare. Ett eventuellt överklagande ska ske senast 5 januari.

Läs mer: