EXPERTERNA

Vad ryms inom flexen?

Lag & Avtals experter på arbetsrätt är Pia Attoff, advokat vid Attoff Law, Lars Bäckström, arbetsrättsjurist vid Almega, och Dan Holke, tidigare vd vid LO-TCO Rättsskydd.

Jag har flextid och kan komma senare eller gå tidigare vissa dagar mot att jag jobbar längre andra dagar. Nu vill min chef att jag ska jobba ett antal tidiga morgnar men vill inte beordra övertid. ”Det ryms inom flexen”, säger han. Är det okej? Ska inte systemet vara till för min flexibilitet?

EXPERTERNA SVARAR:

Det finns ingen lagstadgad rätt till flexibel arbetstid (flextid). Rätten till flextid kräver därför att arbetsgivaren ensidigt har utformat en policy kring flextid eller att det är reglerat i anställningsavtalet. Regler rörande flextid kan även finnas i centrala eller lokala arbetstidsavtal som arbetsgivaren träffat med facket. 

Arbetsgivaren leder och fördelar arbetet på arbetsplatsen med följd att arbetsgivaren bestämmer arbetstider som passar verksamhetens behov. Dock ska arbetstiderna innebära hälsosamma arbetsvillkor utifrån de anställdas behov. Att som arbetstagare ha kontroll över när arbetsdagen startar och slutar kan ge en ökad personlig frihet som kan leda till mindre stress. Men flextiden måste också anpassas efter verksamhetens behov.

Flextid är inte detsamma som övertid, mertid, beredskap eller jourtid. Arbetsgivaren får till exempel inte tvinga arbetstagaren att använda sin flextid för att ersätta övertid. Som regel uppstår övertid när den anställda arbetar mer än åtta timmar en viss dag eller mer än 40 timmar per vecka, men om det finns kollektivavtal kan andra tider gälla. 

Vid flextid har arbetstagaren möjlighet att planera sin arbetstid i början och slutet av arbetsdagen inom vissa tidsramar. Så kallad flextidsram anger mellan vilka klockslag som arbetstagaren har möjlighet att använda flextiden. Normalt finns det också regler om hur mycket plus- eller minustid som den anställde maximalt kan ha vid månadens slut. 

Din chef och dina medarbetare kan boka in möten inom tiden för flexramarna, då det ryms inom arbetstiden. Om din medverkan krävs i ett möte  måste du närvara, trots att det är bokat utanför ditt planerade schema. 

Enligt 12 § arbetstidslagen ska arbetsgivaren lämna arbetstagaren besked om ändringar som rör ordinarie arbetstids och eventuell jourtids förläggning minst två veckor i förväg. Undantag gäller om ändringarna beror på händelser arbetsgivaren inte kunnat förutse. Också ändringar i flextidsregler är en schemaändring. 

Flextid innebär inte att den anställde kan ändra sina arbetstider genom att till exempel alltid börja en timme senare om det inte är överenskommet med arbetsgivaren. Den anställde har därför inte alltid rätt att vara ledig under den bestämda tiden för flextid. 

Svaret på din fråga är att du kan komma att få möten tidiga morgnar inom flextidsramen som beslutats av arbetsgivaren och du kan inte ta ut övertid för denna tid. Arbetsgivaren har rätt att förlägga arbete som ”ryms inom flexen”. Du får i stället ta ut inarbetad tid vid annat tillfälle av den bestämda flextiden. Men om arbetet på morgonen medför att arbetsdagen blir längre än den ordinarie arbetstiden, normalt åtta timmar, uppstår övertid. 

Om din arbetsgivare är bunden av kollektivavtal har du sannolikt rätt till övertidsersättning enligt avtalet. Ofta förutsätter det dock att övertiden är beordrad eller godkänd i efterhand av arbetsgivaren. Det finns också begränsningsregler om övertid i arbetstidslagen och i förekommande fall arbetstidsavtal med facket. Den sortens arbetstidsregler finns av arbetsmiljöskäl och begränsar arbetsgivarens rätt att beordra arbete som medför att antalet arbetstimmar per vecka överstiger fyrtio.