Försök att ogiltigförklara ändringar underkändes

2021-02-09 15:50 Erik Sinander  
EU-domstolen i Luxemburg. Foto: Thierry Roge/Isopix/IBL

DOMAR FRÅN EU. Ändringarna i utstationeringsdirektivet är lagliga. Det fastslog EU-domstolens stora avdelning i två domar där Polen och Ungern väckt talan mot EU-parlamentet i syfte att ogiltigförklara de nya reglerna.

Polen och Ungern väckte var för sig talan mot Europaparlamentet och Rådet i EU-domstolen och yrkade att 2018 års direktiv med ändringar i utstationeringsdirektivet skulle ogiltigförklaras. I denna typ av laglighetsprövning dömer EU-domstolen i sak. Det är en skillnad jämfört med de flesta andra arbetsrättsligt relevanta mål i vilka EU-domstolen lämnar förhandsbesked till nationella domstolar.

EU-domstolen avslog de båda klagomålen i stor sammansättning i två separata domar som meddelades samma dag.

Det ändringsdirektiv som Polen och Ungern ville ogiltigförklara innehåller förtydliganden om hur utstationeringsreglerna ska tillämpas. Ändringarna avser bland annat frågan om hur lön ska fastställas och hur länge en utstationering kan pågå.

Som grund för sina yrkanden om att ogiltigförklara ändringsdirektivet anförde de klagande länderna bland annat att ändringsdirektivet var antaget på felaktig rättslig grund, att det var i strid med den primärrättsliga friheten att tillhandahålla tjänster, att ändri ngarna var oförenliga med de internationellt privaträttsliga lagvalsreglerna i Rom I-förordningen.

Både Polen och Ungern menade att ändringsdirektivet har antagits på felaktig rättslig grund. Som rättslig grund för ändringsdirektivet angavs, i likhet med det ursprungliga utstationeringsdirektivet, rätten att undanröja hinder för att genomföra fri rörlighet i unionen.

I stället menade Polen och Ungern att det huvudsakliga syftet med ändringsdirektivet var att skydda arbetstagarna och att det därför borde angivits som rättslig grund. Ungern anförde dessutom bland annat att ändringsdirektivet överskred EU:s lagstiftningskompetens, eftersom EU inte får lagstifta om löneförhållanden.

EU-domstolen konstaterade i sin dom att ett direktiv kan ha flera syften och att det i sådana fall är det dominerande syftet som måste anges som rättslig grund. I det aktuella fallet var inte fördragsartikeln om lagstiftning för arbetstagarskydd mer lämplig, eftersom utstationering av arbetstagare är en gränsöverskridande företeelse för vilken frågan om hinder för den fria rörligheten är relevant. Ändringsdirektivet var således inte antaget på fel grund.

Som en konsekvens av detta föll även Ungerns argument att lagstiftaren överskridit sin befogenhet genom att lagstifta om löneförhållanden. Det undantaget gäller nämligen bara enligt artikel 153 som handlar om arbetstagarskydd. Eftersom direktivet är antaget på annan rättslig grund kunde således inte det undantaget göras gällande.

Ändringsdirektivet är heller inte ett hinder mot den fria rörligheten. I denna del konstaterade EU-domstolen att syftet med reglerna är att utstationerade arbetstagare ska likabehandlas med inhemska arbetstagare. Eftersom ändringsdirektivet inte syftar till att särbehandla utstationerade arbetstagare är det inte oproportionerligt.

Inte heller strider ändringsdirektivet mot lagvalsreglerna i Rom I-förordningen. I denna del uttalade EU-domstolen att reglerna i utstationeringsdirektivet i sin nya lydelse är att betrakta som sådana lagvalsregler som har företräde framför Rom I-förordningens lagvalsregler när de är tillämpliga.

Sammanfattningsvis ogillades både Polens och Ungerns klagomål i sin helhet utan att de klagande fick rätt i en enda fråga.

 

Fakta i målet

DOM: ECLI:EU:C:2020:1000 och C:2020:1001, 8 dec, 2020.

MÅL C-620/18 och C-626/18.

PARTER: Ungern och Polen mot Rådet och Parlamentet.

SAKEN: Utstationering.

SAMMANSÄTTNING: 15 domare.

Erik Sinander

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Lag & Avtal.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Lag & Avtal eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer