Enkät: Vad vill ni göra med Las? Varför?

2018-06-21 00:00 Lena Gunnars  

Las och strejkrätten kommer att bli två av de stora ämnena i höstens val. Lag & Avtal ställer följande tre frågor till riksdagspartierna:1. Vad vill ni göra med Las?2. Varför?3. Kan parternas överenskommelse om inskränkningar i strejkrätten ändra maktbalansen mellan fack och arbetsgivare?

Erik Slottner, Kristdemokraterna

Extra suppleant i arbetsmarknadsutskottet

– Vi vill förändra reglerna. Vi vill att undantagen från turordningsreglerna i Lagen om anställningsskydd (Las) utökas till fyra personer oavsett företagets storlek.

– Lagen om anställningsskydd behöver bli mer flexibel för att öka företagens omställningsförmåga och sänka trösklarna till arbetsmarknaden. På så sätt ökar möjlig­heterna för den som står långt från arbetsmarknaden att få ett arbete.

– Det återstår att se. Parterna har ändå känt en enighet kring den här lösningen oavsett vad det gör för deras dynamik sinsemellan.

Helén Pettersson, Socialdemokraterna

Ledamot i arbetsmarknads­utskottet

– Vi ser att det finns luckor i Las som tydligt har visat sig genom ett par domar i Arbetsdomstolen, bland annat när det gäller hyvling av arbetstid. Där vill vi hitta en lösning där man även i de situationerna ska gå efter en turordningslista och förhandla om nedskärningarna. Den andra saken handlar om allmän visstidsanställning, som är en anställningsform som har vänt upp och ner på ganska mycket när det gäller anställningstryggheten. Den vill vi ta bort.

– För att stärka anställningstryggheten och minska godtyckligheten på arbetsmarknaden. Folk ska känna sig trygga och se framtiden an. Det finns en gammeldags syn från de konservativa ledarna om att det handlar om att vi låser in folk på arbetsplatserna för att de är rädda att bli av med sina anställningsår. Jag tror att få personer tänker så. Las är till för att vara ett skydd. Om godtyckligheten får råda kan du få sparken för att du är vegan eller jägare eller vad som helst. Här måste det finnas en saklig grund. Det gör att vi får modiga människor som törs säga ifrån och står upp för sin rätt.

– Inom ramen för den svenska modellen sker förhandlingar mellan arbetsmarknadens parter. Social­demokraterna vill utveckla den svenska modellen, inte avveckla den. Därmed förutsätter vi att parterna hanterar maktfrågan utifrån de förutsättningar som finns och det som parterna finner rimligt.

Marco Venegas, Miljöpartiet

Arbetsmarknads­politisk talesperson, ledamot i arbets­marknads­utskottet

– Miljöpartiet vill inte göra några förändringar i Las.

– Vi anser att Las är väl utformat så som det är i dag. Turordningsreglerna fyller sitt syfte och bör inte ändras.

– Miljöpartiet ser mycket positivt på att parterna lyckats komma överens i frågan. När fackförbund och arbetsgivare själva når fram till en överenskommelse finns de bästa förutsättningarna för att maktbalansen bibehålls samtidigt som problemen löses.

Sven-Olof Sällström, Sverige­demokraterna

Arbetsmarknads­politisk talesperson

– Vi vill utöka undantagen i Las från två till fem.

– För att företagen ska kunna behålla nyckelkompetens och där­igenom öka möjligheten att behålla sin konkurrenskraft, även vid till exempel konjunkturnedgångar som leder till uppsägningar.

– Nej, tvärt om. Att parterna kommit överens vittnar om att den svenska modellen fungerar och levererar. Mycket bra.

Said Abdu, Liberalerna

Arbetsmarknadspolitisk talesperson

– Turordningsreglerna måste moder­niseras och grundas på personlig kompetens snarare än anställningstid. Vidare vill vi utöka undantaget till att omfatta fem personer i stället för två samt omfatta företag med maximalt 50 anställda.

– Liberalerna värnar om en trygg arbetsmarknad, men vi måste samtidigt uppmärksamma de problem som finns på flera arbetsplatser. Sverige har en av västvärldens största trygghetsskillnader mellan anställningsformer. Detta slår hårt mot utsatta grupper som inte kommer in på arbetsmarknaden och som får arbeta under dåliga arbetsvillkor.

– Dagens regler för anställningsskydd är inte anpassade efter vår arbetsmarknad, där majoriteten av företagen är små eller medelstora. I mindre före­tag tecknar endast en minoritet kollektivavtal och upplever ofta an­ställningsskyddet som för stelbent för att kunna anställa och behålla rätt kompetens.

– Nej. Liberalerna ser positivt på att parterna tar ansvar för att skapa balans på arbetsmarknaden. För att säkerställa att den svenska modellen kan hantera framtida problem är det av yttersta vikt att kryphål i lagen, som tydligt exponerats i Göteborgs hamn, täpps igen.

Jessica Polfjärd, Moderaterna

Arbets­marknads­politisk talesperson

– Att kompetens ska väga tyngre än an­ställningsår när det gäller turordningsreglerna. Vi ser att detta är något parterna diskuterat tidigare. De har haft det med under omställningsförhandlingarna men inte nått ända fram.

– Vi tror att det är något som behövs på en modern arbetsmarknad.

– Vi tycker att överenskommelsen visar att den svenska kollektivavtalsmodellen fungerar. Att det finns en bred samsyn om förslaget hos parterna tyder på att det innebär en rimlig lösning för båda sidor.

Ali Esbati, Vänsterpartiet

Arbetsmarknads­politisk talesperson

– Vänsterpartiet vill genomföra flera förändringar i Las i syfte att stärka anställningstryggheten. Här är fyra exempel:

– För det första vill vi avskaffa allmän visstidsanställning och i stället införa objek­tiva kriterier för när det är tillåtet med visstidsanställningar. För det andra vill vi förhindra hyvling genom att ändra Las så att regelverket gällande arbetsbrist blir tillämpligt om en arbetsgivare avser att omreglera den anställdes sysselsättningsgrad. För det tredje vill vi ändra Las så att det uttryckligen framgår att det inte är tillåtet att hyra in arbetstagare från bemanningsföretag när det finns tidigare anställda som har före­trädes­rätt till återanställning.

– För det fjärde vill vi ta bort tvåpersonsundantaget i Las som gör det möjligt för arbetsgivare med högst tio anställda att undanta två personer från turordningslistan vid uppsägningar på grund av arbetsbrist.

– För att anpassa lagen till förändringar i verkligheten. Arbetstagarnas anställningstrygghet har urholkats och behöver stärkas. Trygga arbetstagare vågar ställa krav på arbetsgivaren i större utsträckning. Trygga arbetstagare underlättar även facklig organisering. Därmed stärks arbetstagarnas position på arbetsmarknaden.

– Ja. Förslaget är en eftergift till arbetsgivarna och påverkar därmed maktbalansen på arbetsmarknaden. Det riskerar på sikt att öppna upp för gula fackföreningar och avtalsshopping, och att arbetsgivarsidan utvecklar nya sätt att pressa tillbaka facket.

– Det får också en oproportionerligt och orättvist negativ effekt för fack­föreningar utanför centralorganisationerna.

Annika Qarlsson, Centerpartiet

Arbetsmarknadspolitisk talesperson

– Vi ser ett stort behov av att dörren till jobb kan öppnas för fler och har därför föreslagit en arbetsmarknadskommission som ska ta ett samlat grepp kring lagstiftningen på arbetsmarknaden.

– Turordningsreglerna vill vi förändra så att kompetens värderas högre än anställningsår, samtidigt som vi vill öka trygg­heten genom bättre möjligheter till omställning. I ett första steg bör alla företag med upp till 50 anställda undantas från turordningsreglerna.

– Dagens regler leder till en stel arbetsmarknad där människor stannar kvar i anställningar som inte passar dem och att företag får svårare att ställa om verksamheten. Medan närings­livet förändrats har inte lagstiftningen moderniserats i samma takt. Detta drabbar framför allt unga, långtidsarbetslösa och nyanlända som har svårt att få in en fot på arbetsmarknaden. Med en mer flexibel och tryggare arbetsmarknad kan fler få sitt första jobb.

– Det är positivt att parterna tar sitt ansvar, är överens och jobbar för att lösa problematiken i Göteborgs hamn. Arbetsgivare och fack behöver bli mer jämlika, bland annat för att inte riskera Sveriges internationella konkurrenskraft. En proportionalitetsprincip för arbetsmarknadskonflikter bör därför in­föras.

– Möjligheten att sätta företag utan organiserad arbetskraft i blockad och möjligheten till sympatiåtgärder bör ses över och ytterligare anpassas till rådande arbetsmarknad.

Lena Gunnars

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Lag & Avtal.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Lag & Avtal eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Fråga experterna