Fullt skadestånd för Facebook-rektorn

Den felaktigt uppsagde gymnasierektorn får 32 månadslöner i skadestånd. Han har inte begärt det för sent.

Redan för tre år sedan kom Arbetsdomstolen fram till att Norrlands Entreprenörsgymnasium inte hade saklig grund för att säga upp en rektor. Motivet, att han lagt ut bilder på Facebook med sådan sexanknytning att han var olämplig som lärare och rektor, avfärdades av AD (dom nr 25/2012). Tingsrätten hade ansett att gymnasiets motiv till uppsägningen var saklig grund för den.

Rektorn fick drygt 700 000 kronor i ekonomiskt skadestånd för att han gått miste om lön. Skadeståndet gällde tiden fram till och med huvudförhandlingen i tingsrätten. Men han ville ha skadestånd även för tiden efter tingsrättsförhandlingen och stämde därför ånyo gymnasiet till tingsrätten.

Tingsrätten avslog hans krav. Domstolen ansåg att kravet var preskriberat.

Rektorn: Han har rätt till drygt 370 000 kronor i ekonomiskt skadestånd för tiden efter tingsrättsförhandlingen.

Gymnasiet: Tingsrättens dom ska inte ändras.

Arbetsdomstolen: En arbetstagare har bara fyra månader på sig för att underrätta sin arbetsgivare om att hon eller han kommer att kräva skadestånd på grund av brott mot anställningsskyddslagen. Tiden är så kort för att parterna och domstolar ska slippa utreda tvister som ligger långt tillbaka i tiden och som därför är svåra att utreda.

Det är dock möjligt att avbryta preskriptionen senare genom att till exempel begära skadestånd för inkomstbortfall. I så fall gäller preskriptionslagens frist på tio år.

Rektorns skadeståndsyrkande i den första rättegången är ett sådant preskriptionsavbrott. Vid den rättegången kunde han bara kräva skadestånd fram till och med huvudförhandlingen.

Det maximala skadestånd som en felaktigt uppsagd kan få är en ersättning som motsvarar 32 månadslöner. Eftersom rektorns krav bedömts som ett preskriptionsavbrott, har han rätt till den ytterligare ersättning som han har begärt.

Den som har skadats ska försöka minska sin skada. I annat fall kan skadeståndet sänkas. I det här fallet har gymnasiet lagt rektorn till last att han har gjort sig mindre attraktiv för potentiella arbetsgivare genom sina uttalanden i media. Domstolen delar inte gymnasiets åsikt.

Domslut: Norrlands Entreprenörsgymnasium ska betala 371 783 kronor i ekonomiskt skadestånd till den före detta rektorn samt betala sina egna rättegångskostnader i tingsrätten, 38 400 kronor, och rektorns i AD, 3 190 kronor.

 

Dom: 3/15

Ann Norrby

Fråga experterna