Fråga Experten

Kan jag be medarbetaren att gå ner i vikt?

Lag & Avtals experter på arbetsrätt är Pia Attoff, advokat vid Attoff Law, Lars Bäckström, arbetsrättsjurist vid Almega, och Dan Holke, tidigare vd vid LO-TCO Rättsskydd. Foto: Pontus Lundahl / TT-Bild

EXPERTFRÅGA. Jag är projektledare på ett byggbolag. En av medarbetarna har ökat i vikt på senare år och är nu kraftigt överviktigt. Han har ett fysiskt krävande jobb och har fått besvär med en del arbetsmoment. Kan jag kräva att han ska gå ner i vikt?

EXPERTSVAR: Din fråga kan aktualisera minst tre arbetsrättsliga frågor, nämligen sådana som gäller arbetsmiljö, diskriminering och anställningsskydd.

Missa inga nyheter - beställ Lag & Avtals kostnadsfria nyhetsbrev

När det gäller arbetsmiljöfrågan är en arbetsgivare enligt arbetsmiljölagen skyldig att anpassa arbetsförhållandena efter de anställdas olika fysiska och psykiska förutsättningar. Enligt föreskrifter utfärdade av Arbetsmiljöverket (AFS 2020:5) innebär arbetsgivarens anpassningsskyldighet närmare bestämt att vidta rimliga individuella fysiska, organisatoriska och sociala anpassningsåtgärder som leder till att arbetstagare med nedsatt arbetsförmåga kan fortsätta arbeta. Det kan till exempel handla om arbetshjälpmedel eller att anpassa arbetsuppgifternas innehåll.

Den andra frågan gäller alltså diskrimineringslagen eftersom fetma, dvs. kraftig övervikt, kan innebära att den anställde anses ha ett sådant funktionshinder som skyddas i nämnda lag. Av en dom från EU-domstolen (C-354/13) följer att fetma inte i sig är ett funktionshinder i den mening som avses i diskrimineringslagen men att fetma under vissa omständigheter kan vara det, nämligen om fetman motverkar den anställdes fulla och verkliga deltagande i arbetslivet på grund av begränsad rörlighet eller på grund av ett sjukdomstillstånd och denna begränsning varar under lång tid. Diskrimineringslagen innehåller bestämmelser om att arbetsgivaren kan vara skyldig att vidta skäliga åtgärder för att en anställd med funktionshinder ska komma i, som det heter i lagen, ”en jämförbar situation” med den som inte har det aktuella funktionshindret. De åtgärder som krävs är av ungefär samma slag som de som avses i arbetsmiljöreglerna.

Fetma som skäl kan vara diskriminering 

Vad gäller anställningsskyddet är bristande arbetsförmåga p.g.a. sjukdom och andra hälsoproblem, till exempel fetma, normalt inte saklig grund för uppsägning. Först om den anställde stadigvarande inte kan utföra något arbete av betydelse för arbetsgivaren kan saklig grund föreligga. Om en arbetsgivare beträffande en kraftigt överviktigt anställd har vidtagit relevanta anpassningsåtgärder utan att det har hjälpt eller att arbetstagaren har vägrat till exempel att använda relevanta arbetshjälpmedel kan man börja närma sig en situation där arbetsgivaren kan ha grund att säga upp den anställde. Men för att en uppsägning på grund av sjukdom eller andra hälsoproblem ska vara sakligt grundad krävs ofta dessutom att arbetstagaren har varit föremål för medicinsk rehabilitering. Om en läkare eller annan expert bedömer att arbetstagaren nu och i framtiden kan utföra arbete av betydelse för arbetsgivaren bara om hon eller han genomgår viss medicinskt behandling riskerar arbetstagaren att bli uppsagd om hon eller han utan rimliga skäl vägrar att underkasta sig den behandlingen, se AD 2001 nr. 59 . Om övervikt är orsak till att arbetsförmåga saknas kan man därför säga att en överviktig arbetstagare har en skyldighet att försöka gå ner i vikt och, om det krävs, ta emot hjälp för att kunna göra det. Att det är på det sättet ska arbetsgivaren klargöra för den anställde.

Nu verkar problemen i ditt fall inte ha gått så långt att det är aktuellt att överväga uppsägning. För att minska risken att senare hamna där är det bra att vidta åtgärder så tidigt som möjligt. Det kan till exempel vara lämpligt att kalla den anställde till ett möte och på ett taktfullt sätt förklara att du sett problem i arbetet på grund av hans övervikt och att du är beredd att, i samråd med anställde, vidta lämpliga anpassningsåtgärder. Om den anställde är med i facket och önskar ha med sig en facklig företrädare till mötet har han rätt till det. Det kan vara lämpligt att samtidigt uppmuntra och hjälpa den anställde med att ta kontakt med läkare eller annan expert, till exempel inom företagshälsovården, för att få hjälp med att gå ner i vikt.

Sammanfattningsvis kan man säga en att arbetsgivare är skyldig att vidta anpassningsåtgärder och att den anställde ytterst, för att inte riskera sin anställning, är skyldig att själv bidra till problemets lösning, vilket kan innefatta att försöka gå ner i vikt.

Missa inga nyheter - beställ Lag & Avtals kostnadsfria nyhetsbrev