Fråga Experten

Kan jag sänka lönen för alla?

Lag & Avtals experter på arbetsrätt är Dan Holke, tidigare vd vid LO-TCO Rättsskydd, Pia Attoff, advokat vid Attoff Law, ochLars Bäckström, arbetsrättsjurist vid Almega. Foto: Pontus Lundahl / TT-Bild

EXPERTFRÅGA. Jag är vd för ett bolag med ekonomiska problem till följd av corona, men vi har inte kunnat kortidspermittera. Jag har därför meddelat medarbetarna att det blir en lönesänkning med 10 procent för samtliga under tre månader. Vi har inget kollektivavtal. Tar jag någon risk, utöver att någon kanske säger upp sig?

EXPERTERNA SVARAR:

Frågan om lönesänkning gäller i detta fall ett företag som saknar kollektivavtal. Lönen ska temporärt sänkas med 10 procent för alla medarbetare. Utgångs­punkten är att ingångna anställningsavtal och anställningsvillkor gäller och att ändring inte kan göras ensidigt av vare sig arbets­givaren eller arbets­tagaren.

Om arbetsgivaren vill göra en lönesänkning måste anställ­ningsvillkoren omregleras. Arbets­givaren ska då ta upp denna fråga med de anställda. Kommer man inte överens kan arbetsgivaren klargöra att han avser att säga upp anställningsavtalen och erbjuda en ny anställ­ning med den lönesänkning som arbetsgivaren vill genom­föra. Man brukar tala om att man säger upp avtalet för omreglering.

Om arbetstagaren avvisar erbjudandet om den nya anställningen har arbetsgivaren rätt att säga upp den befintliga anställningen i kombination med ett erbjudande om en ny anställning med den lägre lönen. Arbets­givaren är då skyldig att iaktta den uppsägningstid som gäller vid uppsägning av arbetstagaren och måste under uppsägnings­tiden betala den ”gamla” lönen.

Om arbetstagaren inte ­under uppsägningstiden godtar den nya anställningen upphör anställningen vid uppsägnings­tidens utgång. Om arbetstagaren efter uppsägningen ångrar sig finns det inget som hindrar att en överenskommelse träffas om att uppsägningen inte ska gälla och att anställningen i stället ska bestå med den nya lägre lönen.

Är arbetsgivaren bunden av kollektivavtal förändras läget. Om lönen är reglerad i kollektiv­avtalet kan lönen inte sänkas utan medgivande från de parter som ingått avtalet.

Beställ Lag & Avtals kostnadsfria nyhetsbrev

Grunden för uppsägning är i detta fall arbetsbrist. Arbets­givaren har brist på anställningar med den tidigare lönenivån. Det handlar i dessa fall ofta om arbetsgivarens företagsekonomiska bedömningar.

Om arbetsgivaren vill sänka lönen för en enskild arbetstagare med hänvisning till att arbetstagarens lön är för hög i förhållande till arbetstagarens prestation kan åtgärder endast vidtas mot den arbetstagaren personligen. En uppsägning av anställningsavtalet kommer då att ha sin grund i personliga skäl och inte i arbetsbrist. Detta innebär att arbetsgivaren i ett sådant fall måste visa att arbetsprestationen varit så låg att den utgjort saklig grund för uppsägning av personliga skäl.

Intresserad av arbetsmiljöfrågor också - beställ Arbetarskydds kostnadsfria nyhetsbrev