Fråga Experten

Kan min chef kräva att jag jobbar natt?

Jag är ensamstående mor och förskolan har bara öppet på dagtid. I mitt avtal står det att andra arbetstider kan förekomma, men det var inte något jag tänkte på när jag tog jobbet, skriver frågeställaren till experterna. Foto: TT-Bild
Jag är ensamstående mor och förskolan har bara öppet på dagtid. I mitt avtal står det att andra arbetstider kan förekomma, men det var inte något jag tänkte på när jag tog jobbet, skriver frågeställaren till experterna. Foto: TT-Bild

EXPERTFRÅGA. Jag arbetar som lokalvårdare på en kommunal verksamhet och nu har verksamheten organiserats om till tvåskift med tidiga morgnar och sena kvällar. Jag är ensamstående mor och förskolan har bara öppet på dagtid. I mitt avtal står det att andra arbetstider kan förekomma, men det var inte något jag tänkte på när jag tog jobbet. Två kolleger har fått möjlighet jobba enbart dagtid, men för de tjänsterna krävdes körkort, vilket jag inte har. Måste jag säga upp mig?

Publicerad

Experterna svarar: Det finns en lagbestämmelse om att en arbetsgivare ska underlätta för föräldrar. Bestämmelsen finns i diskrimineringslagen kap 3 paragraf 5 p 5. I bestämmelsen står det ordagrant att ”Arbetsgivarens arbete med aktiva åtgärder ska omfatta möjligheter att förena förvärvsarbete med föräldraskap.” Hur långt går då arbetsgivarens ansvar enligt den bestämmelsen?

När det gäller arbetstidens förläggning är utgångspunkten att den frågan ligger inom arbetsgivarens arbetsledningsrätt och att arbetsgivaren därför kan bestämma. Men arbetsgivaren måste naturligtvis hålla sig inom de ramar som lagstiftning, det enskilda anställningsavtalet och kollektivavtalet sätter.

Arbetstidslagen reglerar hur mycket en arbetstagare får arbeta, när raster måste läggas ut och innehåller särskilda begränsningar när det gäller nattarbete. Men i övrigt innehåller den lagen inga begränsningar av inom vilka klockslag arbetstiden ska förläggas.

Det är fullt möjligt att uttryckligen reglera frågan om arbetstidens förläggning i det enskilda anställningsavtalet men det är ganska sällsynt att så sker. Om så är fallet kan inte arbetsgivaren ensidigt ändra förläggningen på ett sätt som strider mot avtalet. Blir man inte överens måste arbetsgivaren om denne vill ändra avtalet säga upp hela anställningsavtalet med iakttagande av uppsägningstid och sedan erbjuda återanställning på de nya arbetstiderna. Frågan kan också anses reglerad underförstått om arbetstagaren haft fog för att utgå från att arbetstiden ska vara förlagd på ett visst sätt. Det finns rättsfall på att en arbetstagare inte varit skyldig att arbeta natt när det aldrig tidigare varit aktuellt på den arbetsplatsen. Men även den situationen är ovanlig.

Kollektivavtalen innehåller ofta regler om förläggning av arbetstid. Där kan finnas regler som reglerar inom vilka klockslag arbetstiden får förläggas, att avsteg från de arbetstiderna kräver en överenskommelse med den lokala fackliga organisationen och att arbetsgivaren måste meddela förändringar av schemaläggningen viss tid i förväg. Kollektivavtalen är i detta avseende ganska olika beroende på förhållandena i branschen.

I frågeställarens fall finns det inget i frågan som antyder att det skulle finnas några regler i det enskilda anställningsavtalet eller i kollektivavtalet som förhindrar tvåskiftsarbete. Arbetsgivaren är då bara skyldig att följa diskrimineringslagen och att undersöka möjligheterna att förlägga arbetstiden så att det är möjligt för den anställde att behålla jobbet. Arbetsgivaren synes ha gjort det beträffande de två arbetstagare som fått dagtid men funnit att det fordrar att arbetstagaren har körkort, vilket frågeställaren saknar.

Arbetsdomstolen har aldrig prövat hur långt arbetsgivarens skyldighet att anpassa arbetsförhållandena sträcker sig enligt diskrimineringslagen. Förarbetena till lagstiftningen är också ganska oprecisa. Där räknar man upp exempel på åtgärder som en arbetsgivare kan behöva beakta, som att begränsa övertidsarbete, begränsa arbetet på obekväm arbetstid och att underlätta hemarbete. Att begränsa arbetet på obekväm arbetstid nämns alltså som en åtgärd som ska undersökas, men hur långt arbetsgivarens ansvar sträcker sig för att faktiskt anpassa arbetstiderna efter arbetstagarens behov som förälder är oprövat.

Utgångspunkten är naturligtvis verksamhetens behov och att den måste kunna fungera, så prövningen kan troligen bli olika beroende på förhållandena i branschen och på den aktuella arbetsplatsen.

Dan Holke

Vd, LO-TCO Rättsskydd

Pia Attoff

Advokat, Attoff Law

Lars Bäckström

Arbetsrättsjurist, Almega