Fråga Experten

Kan nya lagen om företagshemligheter stoppa mig?

Experterna. Dan Holke, vd, LO-TCO Rättsskydd, Pia Attoff, advokat, Attoff Law och Lars Bäckström, arbetsrättsjurist, Almega.
Experterna. Dan Holke, vd, LO-TCO Rättsskydd, Pia Attoff, advokat, Attoff Law och Lars Bäckström, arbetsrättsjurist, Almega.

EXPERTFRÅGA. Jag jobbar på ekonomiavdelningen på ett större företag. Eftersom jag har småbarn som ofta är sjuka så här års brukar jag ofta jobba hemma. Nu säger vår it-chef att jag inte får ta med mig något arbetsmaterial alls hem på grund av den nya företagshemlighetslagen. Stämmer det verkligen?

Publicerad

Experterna svarar: Inledningsvis vill vi påpeka att du kan ha rätt till ledighet för vård av barn (vab) enligt föräldraledighetslagen när ditt barn är sjukt. Under denna tid kan arbetsgivaren inte kräva att du arbetar hemifrån.

Om du ändå vill arbeta hemma i stället för att vabba måste du prata med arbetsgivaren innan du gör det, eftersom det är arbetsgivaren som bestämmer om du får arbeta i bostaden och vilka dokument och annat arbetsmaterial du i så fall får ta med dig hem eller mejla till din hemdator.

Den 1 juli 2018 trädde en ny lag om företagshemligheter (FHL) i kraft. Den har till stora delar samma innehåll som den gamla lagen. Vissa skillnader finns dock. Bland annat krävs numera att arbetsgivaren vidtagit rimliga åtgärder för att hålla informationen hemlig. Exakt vad detta krav innebär är dock oklart. När det gäller din fråga innebär inte den nya lagen några förändringar.

För att FHL ska vara tillämplig krävs att det är fråga om information om affärs- eller driftsförhållanden i verksamheten som inte är allmänt känd eller lättillgänglig och, som framgår ovan, som innehavaren vidtagit rimliga åtgärder för att hemlighålla. Dessutom ska röjande av informationen vara ägnat att medföra konkurrensskada.

Om en arbetstagare bryter mot FHL, och arbetsgivaren kan bevisa att så har skett, utgör det i princip grund för avsked. Den anställde kan också bli skyldig att betala skadestånd. Dessutom kan en anställd, om vissa förutsättningar är uppfyllda, drabbas av straffrättsligt ansvar. Det finns alltså all anledning för dig att vara försiktig vid hantering av material som kan innehålla företagshemlig information.

Det är inte i sig ett brott mot FHL om du tar hem eller mejlar hem material som innehåller före­tags­hemlig information, förutsatt att arbetsgivaren har låtit dig ta del av materialet.

Däremot är det ett första steg i ett brott mot FHL om en anställd tar hem materialet i syfte att lämna det till en konkurrent till arbetsgivaren, att själv använda det i konkurrerande syfte eller att göra materialet till sitt eget genom att behålla det och samtidigt beröva arbetsgivaren tillgång till det.

Du har naturligtvis inga sådana avsikter, men för att undvika missförstånd och misstanke från din arbetsgivare bör du, innan du tar hem material som kan innehålla företagshemlig information, prata med arbetsgivaren och berätta vilket material du tänker ta med eller mejla hem.

Om du med arbetsgivarens samtycke har tagit med dig sådant material hem bör du, om du senare slutar din anställning, se till att arbetsgivaren får tillbaka materialet och att du själv inte har kvar kopior eller filer på hemdatorn av materialet.

Vi vill också framhålla att en arbetsgivare har rätt att sätta upp regler kring datasäkerhet. Genom interna föreskrifter, så kallade policyer, kan arbets­givaren tydliggöra sin uppfattning om vad anställda får och inte får göra när det gäller mejl och arbete hemifrån. En policy kan bara göras gällande under förutsättning att de anställda faktiskt har fått del av och förstått innebörden av den.

Sammanfattningsvis bör du, innan du tar hem eller mejlar hem material som kan innehålla företagshemlig information, prata med din arbetsgivare och berätta vad du tänker ta med dig hem.

Om arbetsgivaren tillåter att du gör det kan du känna dig lugn, men du får givetvis inte senare använda materialet på något sätt som strider mot FHL.

Dan Holke

Vd, LO-TCO Rättsskydd

Pia Attoff

Advokat, Attoff Law

Lars Bäckström

Arbetsrättsjurist, Almega