EXPERTERNA

Vad innebär 55/10-regeln?

Lag&Avtals expertpanel Pia Attoff på Attoff Law, Lars Bäckström, arbetsrättsjurist på Almega och Dan Holke, tidigare vd på LO-TCO Rättsskydd.

Jag är 54 år och har fått ett erbjudande om ett annat jobb. Jag var på vippen att tacka ja, då en kollega berättade att jag omfattas av 55/10-regeln när jag inom kort fyller 55 år. Jag tror inte att jag får samma anställningstrygghet på det nya jobbet. Vad innebär regeln och hur ska jag tänka om det nya erbjudandet?

EXPERTERNA SVARAR:

Regler om uppsägningstidens längd finns i 11 § lagen om anställningsskydd, LAS. Uppsägningstiden är minst en månad, både när arbetsgivaren säger upp och när den anställde säger upp sig själv. Vid arbetsgivarens uppsägning är uppsägningstiden längre ju längre sammanlagd anställningstid hos arbetsgivaren den anställde har. Efter två års anställningstid blir den två månader. Uppsägningstiden är som längst sex månader. Då krävs att man varit anställd hos arbetsgivaren i sammanlagt minst tio år.

Reglerna i 11 § LAS är semidispositiva på central nivå. Det innebär att avvikande regler kan finnas i kollektivavtal som på arbetstagarsidan har träffats av central facklig organisation. Ett exempel på sådan reglering är 55/10-regeln. I övrigt brukar regler om uppsägningstid i kollektivavtalen ha ungefär samma innehåll som 11 § LAS.

Det kan också kan finnas regler om uppsägningstid i den anställdes enskilda anställningsavtal. Dessa regler får i princip inte innebära att den anställde efterger sin rätt enligt 11 § eller kollektivavtal. I kollektivavtal kan uppsägningstiden vid egen uppsägning vara längre än en månad. Att arbetstagaren har längre uppsägningstid vid egen uppsägning än som anges i 11 § LAS eller kollektivavtal anses normalt inte vara en sådan eftergift.

De flesta kollektivavtal på central nivå för tjänstemän inom den privata sektorn innehåller 55/10-regeln. Regeln kallas så därför att den gäller under förutsättning dels att den anställde har fyllt 55 år, dels att han eller hon har varit anställd sammanhängande hos samma arbetsgivare i minst tio år. Om de två kraven är uppfyllda har den anställde rätt till ytterligare sex månaders uppsägningstid vid uppsägning på grund av arbetsbrist.

55/10-regeln har sitt ursprung i trygghetsskapande kollektivavtal som första gången träffades mellan Svenska Arbetsgivarföreningen (numera Svensk Näringsliv) och PTK i mitten av 1970-talet. I mitten av 1990-talet fördes regeln in i kollektivavtal på central nivå, där den fortfarande finns.

När 55/10-regeln kom till var den normala pensionsålderns 65 år. Parternas avsikt var att ge de tjänstemän som uppfyllde kraven förbättrat omställningsstöd under de tio sista anställningsåren. Därför upphör rätten till förlängd uppsägningstid när den anställde har fyllt 65 år. Mot bakgrund av att regeln i LAS om rätten att jobba kvar med hänsyn till ålder har höjts till 69 år har vissa kollektivavtal ersatt 55/10-regeln med en 59/10-regel.

För tydlighets skull ska påpekas att regeln inte gäller vid uppsägning på grund av personliga skäl.

För att 55/10-regeln ska gälla krävs alltså att anställningstiden hos den arbetsgivare som säger upp på grund av arbetsbrist är sammanhängande i tio år, det vill säga utan avbrott. Detta innebär att arbetstagare som kommer upp i tio års anställningstid hos arbetsgivaren endast genom att lägga ihop spridda anställningsperioder inte omfattas av regeln. Det innebär också att arbetstagare vars anställningar gått över till en ny arbetsgivare i samband med verksamhetsövergång enligt 6b § LAS inte får tillgodoräkna sig anställningstiden hos sin gamla arbetsgivare när tioårsberäkningen ska göras enligt 55/10-regeln i den nya arbetsgivarens kollektivavtal. 3 § LAS är alltså inte tillämplig när anställningstid ska beräknas enligt 55/10-regeln. Detta framgår av Arbetsdomstolens dom AD 2018 nr. 35. Efter en verksamhetsövergång är den nya arbetsgivaren skyldig att under max ett år fr.o.m. tidpunkten för verksamhetsövergången tillämpa den gamla arbetsgivarens kollektivavtal på de arbetstagare som följde med från den gamla arbetsgivaren. Detta gäller även 55/10-regeln.

I ditt fall verkar det inte vara fråga om någon verksamhetsövergång. Om du tackar ja till det nya jobbet är utgångspunkten därför att du under de två första anställningsåren har en månads uppsägningstid. Det finns också risk att bytet innebär att din plats i turordningen vid uppsägning på grund av arbetsbrist blir sämre än den är hos din nuvarande arbetsgivare. Men eftersom du antagligen har lång arbetslivserfarenhet och har blivit erbjuden den nya anställningen bör du ha goda möjligheter att förhandla till dig goda arbetsvillkor, till exempel högre lön och lång uppsägningstid, som kan väga upp nämnda nackdelar.

När du nu står inför valet att stanna hos din nuvarande arbetsgivare eller byta jobb måste du, förutom att bedöma om du tror att det nya jobbet är intressantare än det gamla, väga de ekonomiska fördelarna och nackdelarna som ett byte innebär mot varandra.

Läs mer: