5 domar från Arbetsdomstolen

2017-12-14 00:00  

Inte rätt att ta med 21 kunder till ny verksamhet

En redovisningskonsult anställdes på ett redovisningsbolag och överlät sin rörelse och kundstock till bolaget. I anställningsavtalet fanns en konkurrensklausul. Den gällde i två år efter att anställningen upphört. Konsulten slutade och startade egen verksamhet. Han tog med sig 21 av bolagets kunder.

Klausulen hindrade enbart konsulten från att arbeta med just det kontorets kunder. Det var ett berättigat skydd och bindningstiden var inte oskälig, enligt Arbetsdomstolen.

Domstolen slog fast att konsulten skulle ersätta bolaget med ett belopp som motsvarade 50 procent av erhållet arvode för de kunder som han fortsatt att arbeta med. Andelen av arvodet följde bestämmelsen i klausulen.

Dom 38/17, Mål B 72/16.

Revisorns konkurrens­klausul var oskälig

En revisor slutade på ett företag och anställdes vid ett annat. Revisorn hade en konkurrensklausul i avtalet. Enligt den skulle revisorn, om han slutade, i två års tid ge bolaget 35 procent av de intäkter han själv eller det företag som han arbetade för fick från kunder som han varit kundansvarig för hos bolaget. När revisorn hade slutat krävde bolaget att han skulle betala 1 295 812 kronor i ersättning enligt klausulen för de 80 företag som gått över till hans nya arbetsgivare.

Arbetsdomstolen ansåg att konkurrensklausulen var oskälig. Den inskränkte revisorns möjligheter att fortsätta att arbeta som revisor och han fick ingen ekonomisk ersättning eller annan kompensation.

Domstolen bestämde att bolaget inte hade rätt till någon ersättning.

Dom 8/15, Mål B 102/14.

Frisör fick skicka sms till tidigare kunder

När frisören började på en ny salong skickade hon sms till några av de gamla kunderna. Hon skrev också att hon bytt jobb på sin blogg. Brott mot lojalitetsplikten, kollektivavtalet och företagshemlighetslagen, sa arbetsgivarorganisationen och krävde både ekonomiskt och allmänt skadestånd.

Arbetsdomstolen godtog förklaringen att frisören bara skickat sms till de kunder hon kom ihåg. Dessa, ett tiotal, var få i förhållande till salongens hela kundregister. Yrkandena avslogs.

Frisören har inte heller brutit mot femte stycket i avtalets ordningsregler, anser domstolen. Förbudet mot att hänvisa till tidigare anställningar gäller bara för arbetsgivare.

Dom 35/15, Mål A 155/14.

Laddade ned kunddatabas på dropbox-kontot

En anställd på ett dataföretag sa upp sig och började på nytt jobb i samma bransch. Före dess kopierade han kunddatabasen till ett dropbox-konto.

Dataföretaget stämde både honom och hans nya arbetsgivare och krävde skadestånd för brott mot upphovsrätts­lagen och företagshemlighetslagen och förbud, förenat med vite, mot spridning av databasen.

50 000 kronor i allmänt skadestånd för brott mot upphovsrättslagen, ett vite om 500 000 kronor om databasen spreds, men inte brott mot företagshemlighetslagen, var tingsrättens dom. Talan mot det nya företaget avslogs.

Arbetsdomstolen höll med men sänkte vitet till 200 000 kronor. Det var dock inget brott mot företagshemlighetslagen eftersom ingen utnyttjat informationen i databasen kommersiellt.

Dom 39/15, Mål B 126/14.

Tog med sig ­hemligheter

En man med en konkurrensklausul som gällde i ett år efter att hans anställning upphört sa upp sig och började på ett nystartat konkurrerande företag. Kunder erbjöds att gå med.

Mannen fick ingen kompensation för bindningstiden i klausulen. Lunds tingsrätt ansåg att den var oskälig. Dock hade mannen olagligt utnyttjat företagshemligheter i form av kundregister. 10 000 000 kronor i ekonomiskt skadestånd till mannens första arbetsgivare och 2 403 426 kronor för motpartens rättegångskostnader, blev domen.

I Arbetsdomstolen sänktes den ekonomiska skadan till 3 200 000 kronor. AD dömer också ut 300 000 kronor i allmänt skadestånd till den tidigare arbetsgivaren.

AD anser att mannens tidigare arbetsgivare ska betala hälften av hans och hans nya arbetsgivares rättegångskostnader i både tingsrätten och i AD.

Dom 24/13, Mål B 90/11.

En oskälig klausul gäller inte

Konkurrensklausul

Ett utformat förbud att bedriva eller delta i konkurrerande verksamhet efter anställning. Kan ses som en förlängning av det konkurrensförbud som ligger i lojalitetsplikten mot arbetsgivare. Lojalitetsplikten innebär att man inte får agera på så sätt att man skadar före­taget.

Företagshemlighetslagen

Information om affärs- eller driftförhållanden i ett företag som arbets­givaren håller hemlig och vars röjande kan medföra skada för arbetsgivaren. Ett EU-direktiv kräver ändringar i lagstiftningen. Ett nytt lagförslag har remissbehandlats.

Den enskildes anställningsavtal

Kan innehålla konkurrensklausuler. Den anställda är inte bunden av klausulen om den är för långtgående. Det avgörs ytterst av AD eller i skiljenämnd. Om man blir uppsagd på grund av arbetsbrist gäller inte klausulen.

Avtalslagen 38 §

Av förarbetena till lagen framgår att överenskommelser som träffats i kollektivavtal bör tjäna som måttstock vid prövning av om konkurrensklausuler i anställningsavtal är oskäliga. En arbetstagare är inte bunden av klausulen om den är oskälig.

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Lag & Avtal.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Lag & Avtal eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer