”ILO agerar utanför sitt mandat”

2013-03-20 23:00 Redaktionen Lag Avtal  

DEBATT. ILO:s expertkommitté agerar självsvåldigt när den rekommenderar Sverige att se över Laval­lagen, skriver Niklas Beckman på Svenskt Näringsliv.

ILO:s expertkommitté har nyligen gett Sverige rekommendationen att förvissa sig om att de lagändringar som skedde till följd av Lavaldomen inte begränsar den strejkrätt som kommittén har tolkat in i konvention 87. Kommittén agerar dock i strid med sitt mandat. Den borde i stället ha konstaterat att rätten att organisera sig inte på något sätt begränsas av lagändringarna. Kommitténs självsvåldiga agerande hotar leda till att tilltron till ILO och dess regelverk undergrävs.

Ingen som följer utvecklingen inom ILO kan ha missat sammanbrottet i ILO:s granskningsarbete under 2012 års arbetskonferens då parterna inte kunde enas om vilka fall som skulle tas upp till prövning. Sammanbrottet var kulmen på en lång konflikt inom ILO som beror på att expertkommittén, i strid med sitt mandat, har tolkat in en strejkrätt i konvention 87.

För att försöka hitta en lösning och undvika att situationen återupprepas är frågan alltjämt föremål för intensiva konsultationer mellan ILO:s parter. Mitt i detta arbete har kommittén nu gjort nya uttalanden om strejkrätt, bland annat vad gäller de svenska Laval-ändringarna.

Expertkommitténs agerande är helt oförenligt med dess mandat. Kommittén är ett rådgivande organ åt den partsammansatta applikationskommittén och ska i den egenskapen ge tekniska rekommendationer rörande tillämpningen av ILO:s standarder. Av expertkommitténs mandat följer att den inte ska ha någon rättslig kapacitet, inte kunna tolka konventioner eller besluta till förmån för en tolkning över en annan.

Konvention 87 reglerar föreningsfrihet samt rätten att organisera sig och nämner överhuvudtaget inget om strejkrätt. Det har framförts förslag om att ILO ska reglera en rätt att vidta stridsåtgärder, bland annat då konvention 87 antogs, men förslagen har inte vunnit något bifall hos parterna.

Trots detta har expertkommittén tolkat in en mycket långtgående strejkrätt i konventionen. Kommittén förespråkar en stelbent och olämplig rätt att vidta stridsåtgärder som inte tar hänsyn till nationella skillnader vad gäller till exempel samhällelig och ekonomisk utveckling, effekter på tillväxt och sysselsättning samt rättssystem.

En granskning av konvention 87 och dess förberedande arbeten visar att det är uppenbart att den strejkrätt som kommittén förespråkar inte inkluderas i konventionen.

Det är därför tydligt att även kommitténs uttalanden rörande de svenska Laval-ändringarna endast speglar experternas egen uppfattning om hur de anser att en strejkrätt bör se ut. Den korrekta tolkningen av konvention 87 hade varit att konstatera att lagändringarna 2010 inte på något sätt begränsar de utstationerade arbetstagarnas rätt att organisera sig i valfri fackförening. Eftersom kommitténs överväganden strider mot EU-rätten finns det heller ingen möjlighet att tillgodose dess önskemål. Om en ILO-konvention verkligen skulle vara oförenlig med EU-rättens bestämmelser om etableringsfrihet och den fria rörligheten av tjänster måste konventionen dessutom sägas upp.

För att undvika att tilltron till ILO undergrävs är det av avgörande betydelse att alla dess organ respekterar och följer organisationens beslutsordning. Kompetensen att besluta standarder ligger uteslutande hos konferensen enligt en fastställd ordning. Alla parter måste få ge sin syn på om det bör finnas en reglering och hur den i så fall ska se ut.

En stat som ratificerar en konvention måste på förhand kunna förutsäga vad det innebär och kunna lita på att innehållet inte sedan utökas utan att beslutsordningen följs. Att tillåta ett organ som expertkommittén att införa nya regleringar i konventionerna kommer få till följd att många stater väljer att inte ratificera dem. Detsamma gäller de företag som träffar avtal om att följa konventionerna.

Det enda legitima sättet att föra in en strejkrätt i ILO:s regelverk är att det sker enligt den fastställda ordningen för beslutande av standarder. Så har inte skett och det måste expertkommittén acceptera när den utfärdar sina rekommendationer.

Niklas Beckman
arbetsrättsjurist, Svenskt Näringsliv

Redaktionen Lag Avtal

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Lag & Avtal.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Lag & Avtal eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer