Kan vi avskeda sjukskriven som åkte på semesterresa?

2016-05-26 10:34  
Pia Attoff, advokat Attoff & Dahlgren, svarar på detta nummers expertfråga. Foto: Jörgen Appelgren

EXPERTFRÅGA. En av våra nyanställda sjukskrev sig under tre dagar för influensa. Vi upptäckte att personen under samma period lade ut en glad bild på sig själv i Paris. Semesterbilden publicerades på Facebook. Det är ju rena bedrägeriet. Då har vi väl rätt att avskeda?

Pia Attoff:

En anställd som är sjuk och därmed inte kan utföra arbete ska anmäla detta till arbetsgivaren. Den anställde förväntas under sjukledigheten använda sin tid till att kurera sig och inte - som det verkar i det här fallet – använda tiden för en semesterresa. Huruvida en anställd har rätt att resa utomlands under en sjukskrivning beror dock på sjuk­domen. Notera att en anställd inte behöver uppge närmare information om sin sjukdom utan endast försäkra att han eller hon är sjuk och i vilken omfattning som arbetsförmågan är nedsatt på grund av sjukdomen.

Enligt 18 § lag (1982:80) om anställningsskydd (Las) får en anställd avskedas om han eller hon grovt åsidosatt sina skyldigheter gentemot arbetsgivaren. Därmed avses sådant avsiktligt eller grovt vårdslöst förfarande som inte rimligen bör tålas i ett rättsförhållande. Om så är fallet anses arbetsgivaren ha laga grund för avsked. Notera att arbetsgivaren inte behöver utfärda någon varning före avsked. Enligt 30 § Las ska arbetsgivaren underrätta den anställde om avskedandet minst en vecka i förväg. Om den anställde är fackligt organiserad, ska arbetsgivaren även varsla den lokala fackliga organisationen. Den anställde och den fackliga organisationen har därefter rätt till överläggning. Om överläggning begärts får inte avskedande ske förrän överläggningen avslutats.

Om en anställd har beviljats ledighet och inte utnyttjar ledig­heten i avsett syfte kan detta komma att bedömas som olovlig frånvaro eller som arbetsvägran och i särskilda fall anses vara grund för avsked. AD har i ett nyligen avgjort mål (AD 2016 nr 24) konstaterat att olovlig från­varo kan vara grund för avsked om den anställde uteblir från arbetsplatsen och utan godtagbar anledning avhåller sig från arbete under en inte obetydlig tid.

Lagstiftaren har angett att utebli från arbete under en period av en månad utan godtagbart skäl utgör laga grund för avsked.

Arbetsdomstolen ser allvarligt på fall där den anställde begärt ledighet men fått avslag men ändå uteblivit från arbetet. AD ansåg att det förelåg laga grund för avsked när en anställd inte beviljades semesterledighet men ändå åkte på en semesterresa till Australien (AD 2002 nr 35).

Det kan bli en annan bedömning om man anser att det finns godtagbara skäl, som arbets­givaren rimligen bör ta hänsyn till i det enskilda fallet. I AD 2003 nr 70 hade en sjuksköterska i strid med arbetsgivarens beslut tagit ledigt för att ta hand om sin sjuka systerdotter. Här fann AD däremot att det inte förelåg laga grund för avsked.

Det är arbetsgivaren som har bevisbörda för att det föreligger laga grund för avsked. Om en semesterbild på Facebook innebär att arbetsgivaren har laga grund för avsked blir beroende av övriga omständigheter i det enskilda fallet. Det krävs sannolikt mer än en semesterbild på Facebook för att med säkerhet bevisa att den anställde avsiktligt och grovt vårdslöst agerat i strid med sitt anställningsavtal med följd att avskedsgrund föreligger. Det är dock att rekommendera att arbetsgivaren gör ytterligare utredning. Om arbetsgivaren här väljer att avskeda den anställde utan att närmare utreda omständigheterna kring denna semesterbild finns risk att domstol finner att arbetsgivaren saknar laga grund för avsked.

Slutligen ska det nämnas att agerandet inte är lämpligt och kan i vart fall innebära att den anställde erhåller en varning med följd att ett upprepat beteende kan leda till att den anställde riskerar att bli uppsagt på grund av personliga skäl.

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Lag & Avtal.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Lag & Avtal eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer