Risk att regeringen bryter positiv trend

2014-10-22 23:00  
Patrik Karlsson, arbetsmarknadsexpert, Svenskt Näringsliv.

Jobbskatteavdrag, ökade incitament till arbete i arbetslöshets- och sjukförsäkringssystemen, Rot och Rut-avdrag, sänkt arbetsgivaravgift för unga och halverad moms på restaurangmat är några av de reformer som har lett till att sysselsättningen har ökat med cirka 300 000 jämfört med 2006. Men det vi nu vet om viljeinriktningen i den nya regeringens jobbpolitik är i flera delar illavarslande, skriver Patrik Karlsson, arbetsmarknadsexpert på Svenskt Näringsliv.

För att den positiva utvecklingen inte ska brytas krävs verkningsfulla åtgärder. Tillväxtverket visade 2012 i en studie att regler kring anställning och uppsägning tätt följd av reglerna kring sjuklön är de mest tillväxthämmande reglerna. På dessa områden finns behov av och goda förutsättningar för politisk handling.

Dualismen i det svenska anställningsskyddet är inte bra, vilket bland andra OECD på­pekat. Reglerna för visstidsanställningar är relativt flexibla medan reglerna för tillsvidareanställningar är mycket strikta. OECD rekommenderar ökad flexibilitet för tillsvidareanställningar vilket gör det mer attraktivt för företag att tillsvidareanställa medarbetare. Detta skulle även fortsatt säkra tillsvidareanställningen som norm på svensk arbetsmarknad.

S strävar i stället efter att göra tillsvidareanställningarna än mer strikta samtidigt som de vill begränsa möjligheterna till visstidsanställning. Det är att börja i fel ände och gå i fel riktning om målet är fler arbetstillfällen.

Den borgerliga regeringen har utrett hur reglerna om tvister i samband med uppsägning fungerar. Utredningen har lämnat förslag på hur kostnaderna för arbetsgivare vid sådana tvister kan begränsas. Vidare finns ett förslag om förbättrat högkostnadsskydd i sjukförsäkringen som väsentligt skulle minska företagens risk i samband med att medarbetare blir sjuka. Sådana förändringar skulle vara positiva och väsentligt öka företagens anställningsvilja.

Det behövs alltså rätt politiska åtgärder för att företagen ska kunna växa och skapa fler jobb. Men det krävs även insatser som stärker matchningen mellan de redan befintliga lediga jobben och de arbets­sökande. Svenskt Näringslivs rekryteringsenkät visar att matchningen på svensk arbetsmarknad brister.

Resultaten pekar på att hälften av företagen har svårt att rekrytera medarbetare med den kompetens verksamheten har behov av och ungefär vart femte rekryteringsförsök misslyckas. För att vända den utvecklingen krävs flera åtgärder.

Svårigheten att rekrytera gäller framför allt medarbetare som har arbetslivs- och yrkeserfarenhet. Därför behövs förändringar som sänker trösklarna till arbetsmarknaden så att fler individer kan skaffa sig arbetslivserfarenhet. Breda utbildningssatsningar och/eller för ensidigt fokus på akademiska utbildningar stärker inte matchningen.

Stärkt kvalitet och relevans i utbildningsväsendet tillsammans med efterfrågestyrda yrkesutbildningar måste ges högre prioritet.

Rekryteringar sker i dag i hög grad via kontakter och nätverk, och genom spontanansökningar.

Därför behöver arbetsmarknadspolitiken fokusera på aktivering och att de arbetslösa inte lämnar arbetskraften eller låses in i åtgärder. Samtidigt behöver Arbetsförmedlingen reformeras i grunden genom konkurrensutsättning på lika villkor. Att avstå från att inskränka företagens möjligheter att rekrytera från tredje land är lika viktigt.

Mot bakgrund av företagens svårigheter att rekrytera fyller även bemanningsföretagen en allt viktigare funktion på svensk arbetsmarknad, både för företagen och för arbetssökande. En anställning i ett bemanningsföretag är en språngbräda in på arbetsmarknaden. Åtgärder som begränsar bemanningsföretagen gör det svårare för de svagaste på arbetsmarknaden att få ett jobb.

En regering som säger sig vilja öka sysselsättningen och har utlovat Europas lägsta arbetslöshet inom bara drygt fem år kommer inte nå de målen om de bortser från företagens vilja och möjligheter att växa och anställa.

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Lag & Avtal.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Lag & Avtal eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer