avtalsrörelsen 2023

Hamnvarslen återkallade efter medlarnas slutliga hemställan

Strejk och lockout hotade lamslå flera hamnar senare i veckan. Nu kan kanske arbetsfreden komma att bestå.

Arbetsfreden i svenska hamnar kan komma att bestå. På måndagskvällen beslutade Hamnarbetarförbundet att dra tillbaka sina strejkvarsel. Sveriges Hamnar återkallar lockoutvarslen. Medlarnas slutbud ska besvaras senast 10 juli.

Publicerad Uppdaterad

Senare denna vecka riskerade flera hamnar att lamslås av strejk och lockout. Medling mellan arbetsgivarorganisationen Sveriges Hamnar och Hamnarbetarförbundet har pågått i flera veckor, hittills utan framgång. Tvärtom lades i förra veckan flera varsel om stridsåtgärder från båda sidor.

Igår kväll lämnade medlarna dock en slutlig hemställan som kan innebära att parterna kan komma överens.

Men det är ännu osäkert. Hamnarbetarförbundets styrelse anser att hemställan är ”tillräckligt intressant för att underställas en ny medlemsomröstning”.

Den främsta knäckfrågan för Hamnarbetarförbundet är rehabilitering av behovsanställda som skadat sig eller insjuknat. En annan viktig fråga för förbundet är rätten till facklig introduktion för nyanställda. Hamnarbetarförbundet vill ha möjligheten att ge en sådan introduktion på betald arbetstid. En tredje stridsfråga är de begränsningar av företrädesrätten för visstidsanställda som Sveriges Hamnar enats med Transportarbetareförbundet om.

Sveriges Hamnar har hela tiden vidhållit att Hamnarbetarförbundets avtal, Kajavtalet, är ett andrahandsavtal. Det egentliga avtalet, förstahandsavtalet, är Hamn- och stuveriavtalet som Sveriges Hamnar tecknar med Transportarbetareförbundet. Det är detta senare avtal som reglerar villkoren för hamnanställda arbetare oberoende av vilket fackförbund dessa är medlemmar i, resonerar Sveriges Hamnar.

Genombrottet i medlingen kom när Sveriges Hamnar beslutade att delvis gå Hamnarbetarförbundet till mötes i rehabiliteringsfrågan. Sveriges Hamnar förbinder sig att undersöka ”hur frågan om rehabilitering av behovsanställda bäst kan hanteras i framtiden. I detta ligger att ta reda på vilka förutsättningar som finns att stötta de företag som väljer att gå utöver lagens krav”.

Men Sveriges Hamnar inskärper att eventuella lösningar kring rehabilitering av behovsanställda inte ska betraktas som en del av uppgörelsen med Hamnarbetarförbundet. Det är ”en separat utfästelse som gjorts av Sveriges Hamnar”, skriver arbetsgivarorganisationen, något som även medlarna understryker i sin hemställan.

Båda parter har nu till den 10 juli på sig att antingen anta eller förkasta medlarnas hemställan.

Veckan efter midsommar innehöll intensiv aktivitet från båda parter. Varsel om strejk och blockad från Hamnarbetarförbundet. Fredspliktsinvändning från Sveriges Hamnar samt varsel om spegellockout. Dessutom tog arbetsgivarsidan frågan om stridsåtgärdernas lovlighet till Arbetsdomstolen med argumentet att de syftade till att undantränga Hamn- och stuveriavtalet, något som i så fall skulle strida mot MBL. Denna stämningsansökan ska enligt medlarnas hemställan återkallas.

Läs mer: