fördjupning om AD-domar om avskedanden

Senaste årets fall av avskedanden i AD

Arbetsdomstolen har det senaste året dömt i tio fall om avskedanden eller uppsägningar av personliga skäl.

I de tio domarna från det senaste året lyckades facket bara vid två tillfällen försvara sin medlem, visar Lag & Avtals sammanställning av domarna.

Publicerad Uppdaterad

Man kan förlora jobbet på många sätt. De senaste tolv månadernas domar i Arbetsdomstolen om svåra uppsägningar är en bukett av skäl. I de tio domarna lyckades facket bara vid två tillfällen försvara sin medlem. I båda fallen spelade vittnen en framträdande roll i bedömningen av målen. 

Detsamma gällde emellertid i flera av fallen där arbetsgivaren fick rätt. I ett sådant fall, där en gruvarbetare hade avskedats efter ett grovt hot mot kollega, fick ett av vittnena nyckelrollen. Hans berättelse tillsammans med den hotades uppgifter var avgörande för målets utgång. 

MÅLARE BLUFFADE OM STUDIER 

En målare hade under flera år varit studieledig på fredagar och bedrev studierna hos en bekants redovisningsfirma. Enligt mannen själv var studierna resultatlösa och han kunde enbart redovisa vaga studieintyg. Arbetsgivaren misstänkte att han inte studerade. Lagens krav på organiserade studier uppfylldes inte, enligt AD. Han hade grovt åsidosatt sina åligganden mot arbetsgivaren och kunde avskedas. I målet vittnade tolv personer främst om hur och vilka studier mannen bedrev samt hans ovilja att lämna studieintyg. Läs mer.

UPPSAGD VAR FÖRETAGSLEDNING 

En kvinnlig anställd i ett städbolag ägde 50 procent av aktierna. Hon  ansågs tillhöra företagsledningen, eftersom hon hade stort inflytande över företagets skötsel. AD ansåg att hon därmed omfattades av undantag i Las och kunde sägas upp på det sätt som skett. Läs mer.

INTE FALSK UPPSÄGNINGSHANDLING 

En byggnadsarbetare lämnade in en undertecknad skriftlig uppsägning. Han förnekade att han skulle ha lämnat in handlingen. Uppsägningen är en förfalskning av arbetsgivaren, enligt mannen. Fem personer vittnade i målet där arbetsgivaren skulle visa att den skriftliga uppsägningen inte var falsk. Arbetsgivaren hade fyra vittnen som ”på ett tydligt och relevanta delar samstämmigt sätt” berättat om hur mannen kommit till kontoret och lämnat en skriftlig uppsägning eller sett handlingen kort därefter ligga på bordet. Mannens egen utsaga var ”i väsentliga delar inte särskilt detaljerad”, enligt domstolen. Byggnads hävdade att mannen blivit avskedad, men dess talan avslogs. Läs mer

ROMSK KVINNA SA UPP SIG SJÄLV 

Ett butiksbiträde med romskt ursprung sa upp sig själv. Enligt kvinnan var hon utfryst och utsatt för rasism. Handels ansåg att kvinnan provocerats till uppsägningen. Arbetsgivaren framhöll att kvinnan skötte sitt arbete mycket bra, gillades av cheferna och hade erbjudits en annan tjänst när hon inte  önskade arbeta i butiken. Kvinnans uppsägning skulle ha berott på en konflikt med arbetskamrat. I målet vittnade elva personer. De sex på kvinnans sida var närstående och bekräftade hennes upplevelser av rasism, men deras uppgifter måste tolkas med försiktighet, enligt domstolen. Butikskedjans fem vittnen bekräftade arbetsgivarens bild av arbetsplatsen. I domen refereras flera händelser som är omtvistade och där de båda sidornas vittnesmål går isär. Handels lyckades inte visa att bolaget före kvinnans uppsägning handlat otillbörligt eller i strid mot lag och god sed på arbetsmarknaden. Läs mer.

BUTIKSSÄLJARE AVSKEDAD PÅ GRUND AV MISSKÖTSAMHET 

Ett kvinnligt butiksbiträde avskedades på grund av misskötsamhet. Arbetsgivaren hävdade att hon maskat, misskött utsortering av utgångna varor, uppträtt ohövligt mot kunder, vägrat utföra städning och gått för dagen nio minuter för tidigt vid ett tillfälle, med mera. Kvinnan tillbakavisade arbetsgivarens påståenden. I rätten uppträdde elva vittnen: tre för kvinnan och åtta för arbetsgivaren. Utsagorna visade att det hade funnits konflikter mellan personalen. Domstolen går igenom en rad händelser som lagts kvinnan till last, men finner i de flesta fall att anklagelserna inte är styrkta. I vissa delar står vittnens ord mot ord. Arbetsgivaren hade varken rätt till avskedande eller ens saklig grund för uppsägning av kvinnan. Läs mer

ARBETSTAGARE SKOLKADE FÖR ATT SEMESTRA 

En arbetstagare åkte på semesterresa för att hälsa på släkt i Nigeria. Han hade enbart beviljats en veckas semester, men var borta en och en halv månad som han planerat. Mannen hävdade att han blev sjuk och visade upp ett läkarintyg vars äkthet inte kunde styrkas. Mannen hade bokat sin långa semester innan den godkänts. Förutom fem vittnen förhördes mannen själv, men hans utsaga var inte trovärdig, enligt domstolen. Uppgifter från hans vittnande hustru och son bedömdes med försiktighet, medan arbetsgivarens vittnen styrkte den sidans bevisning. Avskedandet var lagligt, enligt AD. Läs mer

GRUVARBETARE AVSKEDADES EFTER HOT

En gruvarbetare hotade en kollega och hans föräldrar under ett barbesök efter en middag som hans arbetsgivare arrangerat. Hot och våld är allvarligt. Det kan, även om hotet sker på fritid, leda till svårigheter för den hotade att stanna kvar på arbetsplatsen. Tio personer vittnade i målet. Mannen nekade till hoten, men den hotade och en arbetskamrat som vittnade hade lämnat samstämmiga uppgifter som inte motsas av övrigt som framkom i målet. Främst på grund av dessa utsagor konstaterar domstolen att hotet uttalats och mannen kunde avskedas. Läs mer 

VÄGRADE BÄRA MUNSKYDD – AVSKEDADES

En lagerarbetare vägrade bära munskydd under coronapandemin. Han ansåg att det skulle skada hans hälsa. Han tilläts arbeta på ett visst område utan munskydd, men vägrade bära skydd även på andra områden. Arbetsgivaren har rätt att leda och fördela arbetet. Arbetstagare måste följa arbetsgivarens order och föreskrifter. Lagerarbetaren kunde heller inte via läkarintyg påvisa att ansiktsskydd av något slag skulle påverka hans hälsa. Arbetsgivaren hade kallat målets alla sex vittnen, medan enbart lagerarbetaren förhördes till stöd för sitt agerande. Det var ett allvarligt brott mot hans åligganden mot arbetsgivaren, enligt domstolen. Avskedandet godkändes. Läs mer 

POLIS KLARADE EJ SÄKERHETSKLASSNING

En anställd hos Polisen på en civil tjänst som operatör klarade inte säkerhetsklassningen. Hon stängdes av från arbetet och sades senare upp. Arbetsgivare kan inte bara hänvisa till säkerhetsklassning vid en uppsägning, utan måste visa att det som framkommit i säkerhetsbedömningen kan läggas den anställde till last. I detta fall handlade det om umgänge med grovt kriminella samt otillåtna slagningar i polisens datasystem. Till domstolen kallades 20 vittnen, men arbetsgivaren kunde inte trots tio vittnen på sin sida visa att det fanns fog för uppsägning. Arbetsdomstolen säger att det kan finnas sekretessbelagt material som arbetsgivaren valt att inte redovisa. Men dessa fall ska avgöras enligt arbetsrättslagarna, inte lagen om säkerhetsklassat arbete. Därför anser AD att det inte fanns grund för uppsägningen. Läs mer

MOPEDBUD VAR ANSTÄLLD HOS BEMANNINGSFÖRETAG

Transportarbetareförbundet hävdade att ett mopedbud med anställning i ett bemanningsföretag i själva verket var anställd hos kundföretaget Foodora. I domen utreds vem som är budets rätta arbetsgivare. De tre vittnena i domstolen hade kallats av arbetsgivaren. Arbetstagaren hade anställningsavtal med bemanningsföretaget och skulle anses ha förstått innebörden av detta samt arrangemanget med uthyrning till Foodora. AD konstaterade att mopedbudet var bemanningsanställd. Läs mer 

Läs mer i fördjupningen om AD-domar om avskedanden: