Är kvinnor skyddade eller diskriminerade?

2017-01-26 00:00  
Pia Attoff, advokat Attoff & Dahlgren, svarar på detta nummers expertfråga. Foto: Jörgen Appelgren

EXPERTFRÅGA. Inom blyåtervinningen anställer vi inte gärna kvinnor i fertil ålder, eftersom blyet kan vara skadligt för fortplantningen och foster. Kan det här bli ett fall för Diskrimineringsombudsmannen?

Diskriminering enligt diskrimineringslagen innebär att en person har missgynnats och att det finns samband med någon av de sju diskrimineringsgrunderna: kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.

Inom arbetslivet kan könsdiskriminering till exempel inne­bära att personer går miste om en anställning. Diskriminering kan vara direkt eller indirekt. Med direkt diskriminering avses att någon missgynnas genom att behandlas sämre än någon annan i en jämförbar situation, om missgynnandet har samband med någon av de sju ovan nämnda diskrimineringsgrunderna.

Indirekt diskriminering är när en person missgynnas av en bestämmelse eller liknande som verkar rättvis, men blir orättvis om den används utifrån någon av diskrimineringsgrunderna. Detta såvida inte bestämmelsen har ett berättigat syfte och de medel som används är lämpliga och nödvändiga för att uppnå syftet.

En regel om att ett bolag inte anställer kvinnor i fertil ålder, då bly som används i verksamheten kan vara skadligt, skulle kunna vara indirekt diskriminering, om denna regel inte måste finnas utifrån säkerhetsaspekter.

En arbetsgivare får enligt diskrimineringslagen inte diskriminera den som hos arbetsgivaren gör en förfrågan om eller söker arbete. Avsikten är att diskrimineringsförbudet ska täcka alla situationer som kan uppkomma mellan en arbetsgivare och en arbetssökande. Med arbets­sökande avses den som tydligt gett till känna för en arbetsgivare att han eller hon önskar en anställning.

I ett fall ifrån Arbetsdomstolen (AD 2005 nr 87) hade ett bolag uppställt ett krav på viss kroppslängd. En kvinna sökte arbete vid bolaget, men blev nekad anställning på grund av sin längd. Frågan var om bolaget gjort sig skyldigt till indirekt könsdiskriminering. AD kom fram till att längdkravet hade en klart negativ effekt på kvinnliga arbetssökande som, när de inte uppfyllde kravet, automatiskt sållades bort och uteslöts från möjligheten till en vidare prövning i anställnings­ärendet. Genom att tillämpa längdkravet gentemot kvinnan ansåg AD att bolaget gjort sig skyldigt till indirekt könsdiskriminering.

Det finns ett visst utrymme för att göra en intresseavvägning av ett kriterium som typiskt sett har negativa effekter för en viss grupp personer. I vårt fall gruppen av kvinnor som är fertila. Om syftet med ett uppställt kriterium kan anses berättigat och om åtgärden kan anses vara lämplig och nödvändig, kan det vara tillåtet. Intresseavvägningen kräver att syftet med det uppställda kriteriet är viktigt och objektivt sett godtagbart. I för­arbetena uttalas att syftet ska vara tillräckligt viktigt för att motivera att det ges företräde framför principen om icke-diskriminering (prop. 2007/08:95 s. 491). I propositionen har angetts att viktiga samhälleliga syften inom ramen för ett lands social- eller sysselsättningspolitik bör godtas.

Slutligen kan konstateras att för det fall en arbetssökande kvinna inte får tjänsten inom blyåtervinningen, på grund av att hon är kvinna och i fertil ålder, skulle kunna vara ett fall för Diskrimineringsombudsmannen. I sådana fall kan bolaget bli skyldigt att betala diskrimineringsersättning till kvinnan. Bolaget måste kunna visa att detta specifika krav varit en sådan lämplig och nödvändig åtgärd så att regeln måste finnas, trots den negativa effekten för kvinnor. Om så blir fallet betraktas det inte som diskriminering.

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Lag & Avtal.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Lag & Avtal eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer